Kursplan för Ny tekniks etik genom fiktion

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-10-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEmerging technology ethics through fiction
 • KurskodTRA215
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97146
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp3,7 hp3,8 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Information saknasGå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

  Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

  Syfte

  Kursens syfte är att ge en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

  Denna kurs ger ett ramverk som använder fiktion specifikt för dess relativa avvikelser från verkligheten som ett sätt att öppna upp diskussion och reflektion om de etiska implikationerna av ny teknik. Avvikelserna diskuteras sedan genom att hänvisa till den senaste utvecklingen inom verklig teknik som finns i aktuella nyheter samt professionella etiska koder för att utvidga klassrumsdebatterna om fiktiva världar och teknologiers potential samt risker. På detta sätt kommer studenterna att utveckla sitt tänkande för att skapa en sammanhängande och konsekvent uppsättning etiska reflektioner kring framtida tekniker.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  Generellt för alla Tracks-kurser:
  • kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
  • bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
  • leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
  • arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
  • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
  • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
  • identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
  • muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
  • uppfylla de projektspecifika lärandemålen
  Kursspecifikt:
  • visa medvetenhet om en rad etiska frågor angående framväxande teknik.
  • genom skrivuppgifter visa ett engagemang kring de etiska idéer om nya tekniker som förekommer i tilldelade skönlitterära texter.
  • skapa texter som vägleder andra inom en eller flera komplexa etiska/sociala frågor inom ny teknik.
  • visa engagemang i aktuella idéer eller problem inom industrin angående etik inom ny teknik.
  • formulera i skrift och/eller presentationer vad studenten bedömer som viktigt vad gäller etiska frågor inom ny teknik och även visa förmåga att försvara sin position.  Innehåll


  Organisation

  Kursen drivs av ett lärarlag.
  Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektuppgiften löses i grupp.
  Projektarbetet kompletteras med "on-demand"-undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt, även externa bi-handledare.

  Tracks-tema: Ny teknik – från vetenskap till innovation

  Förutom att läsa och diskutera ett relevant urval av skönlitteratur, inklusive viss visning av tv- och filmfiktion, kommer deltagarna att konstruera en text eller annat projekt som analyserar etiska dilemman angående deras val av olika framväxande teknologier, inklusive AI, nanoteknik, bioteknik och mer .

  Litteratur

  Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.
  Kommer att tillhandahållas eller införskaffas som del av kursens projekt

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig rapport och presentation och en portfölj med ett urval av anteckningar fråm lärandejournalen

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle i programplan:
   • 2023-10-09: Borttaget [TRACKS, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget av UOL
  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-10-09: Inställd Ändrat till inställd av UOL
    [Kurstillfälle 1] Inställt