Kursplan för Tracks avancerad 1

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTracks advanced 1
 • KurskodTRA105
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTRACKS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • InstitutionTRACKS
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 97124
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
4 hp3,5 hp

   Examinator

   Kurstillfälle 2

   • Undervisningsspråk Engelska
   • Anmälningskod 97125
   • Sökbar för utbytesstudenterJa

   Poängfördelning

   0119 Projekt 7,5 hp
   Betygsskala: TH
   7,5 hp

     Examinator

     Kurstillfälle 3

     • Undervisningsspråk Engelska
     • Anmälningskod 97115
     • Sökbar för utbytesstudenterJa

     Poängfördelning

     0119 Projekt 7,5 hp
     Betygsskala: TH
     7,5 hp

       Examinator

       Behörighet

       Grundläggande behörighet för avancerad nivå
       Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

       Särskild behörighet

       Engelska 6
       Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

       Kursspecifika förkunskaper

       Förutom de allmänna förkunskapskraven för att studera på avancerad nivå på Chalmers, måste studenten säkerställa att nödvändiga kompetenser innehas eller inhämtas under kursens gång. Examinator formulerar och kontrollerar dessa kompetenser.

       Studenten kan bara bli antagen efter överenskommelse med examinator.

       Syfte

       Kursens syfte är att utgöra en plattform för att arbeta med och lösa utmaningsdrivna tvärvetenskapliga autentiska problem från olika delar av samhället såsom akademin, industri och offentlig sektor. Syftet är också att studenter från olika program arbetar tillsammans och tränar på att fungera effektivt i mångdisciplinära globala utvecklingsteam.

       Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

       • kunna kritiskt och kreativt identifiera och/eller formulera avancerade arkitektoniska eller tekniska problem
       • kunna bemästra problem med öppna lösningsrymder. Detta innefattar att kunna hantera osäkerheter och begränsad information
       • kunna leda och delta i utvecklingen av nya produkter, processer och system med en helhetssyn genom att följa en systematisk designprocess och/eller en systematisk utvecklingsprocess
       • kunna arbeta i tvärvetenskapliga grupper och samarbeta i grupper med olika sammansättningar
       • visa insikter om kulturella skillnader samt kunna arbeta insiktsfullt med dem
       • visa insikter om och bemästra effekterna av arkitektoniska och/ellereller tekniska lösningar i globala, ekonomiska, miljömässiga och samhälleliga sammanhang
       • kunna identifiera etiska aspekter och diskutera och bedöma deras konsekvenser i förhållande till det specifika problemet
       • kunna muntligt och skriftligt på engelska förklara och diskutera information, problem, metoder, design- och utvecklingsprocesser samt lösningar
       • uppfylla de projektspecifika lärandemålen

       Innehåll

       Huvuddelen av kursen är ett utmaningsdrivet projekt. Utmaningen kan sträcka sig från att vara bred samhällelig till djup forskningsdriven. Projektarbetet kompletteras och stöttas av nödvändig ämnesspecifik digital undervisning, lärarledd handledning och självstudier.

       Organisation

       Projektuppgift som löses i grupp. Projektuppgiften kompletteras med "on-demand" undervisning och lärande av för projektet nödvändiga kompetenser. Projektgruppen har en projektspecifik examinator, handledare från Chalmers och beroende på projektuppgift, om tillämpligt,  även externa bi-handledare.

       Litteratur

       Relevant litteratur identifieras och förvärvas av studenterna som en del av projektet.

       Examination inklusive obligatoriska moment

       Hela kursen utvärderas genom kriterier för lärandemålen. Slutbetyg kommer att baseras på process och/eller projektresultat samt individuella bidrag till resultat och/eller gruppens framgång.

       Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.