Kursplan för Försöksplanering och urvalsteori

Kursplan fastställd 2023-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnExperimental design and sampling
 • KurskodTMS032
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. Kurstillfället ges enligt plan vartannat år. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20133
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

   Examinator

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kunskaper motsvarande en grundkurs i matematisk statistik samt kursen MVE190 Linjära statistiska modeller

   Syfte

   Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om olika metoder inom statistisk försöksplanering och urvalsteori, för att systematiskt kunna planera, genomföra och analysera statistiska undersökningar för att erhålla så mycket information som möjligt. Metoderna som presenteras används flitigt inom teknik och naturvetenskap för att effektivisera och optimera processer och är en naturlig del av kvalitetssäkring inom industri och samhälle.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Efter godkänd kurs ska studenten kunna
   * Redogöra för de klassiska metoderna i försöksplanering, likheter och skillnader i design, utförande och analys.
   * Välja lämplig försöksplan för olika frågeställningar och situationer.
   * Designa ett experiment från början till slut, såsom planering och genomförande, datainsamling, samt statistisk analys och tolkning av resultat.
   * Redogöra för de vanligaste urvalsmetoderna, i vilka situationer de lämpligen tillämpas, samt deras populationsskattningar och variansskattningar.
   * Redogöra för och analysera såväl linjära som icke-linjära skattningssituationer.

   Innehåll

   Ämnen som täcks i kursen inkluderar för
   Försöksplanering:
   * Konstruktion av försöksplaner.
   * Faktorförsök och reducerade faktorförsök.
   * Variansanalys (envägs- och flervägs-ANOVA).
   * Modeller med blandade effekter.
   * Split plot designer.
   * Linjär och icke-linjär regression och optimala designer. 
   * Responsytemetoder.
   Urvalsteori:
   * Urvalsmetoder såsom obundet slumpmässigt urval, systemiskt urval, sannolikhetsviktade urval, stratifierat urval, och klusterurval.
   * Populationsskattningar med hjälp av Horvitz-Thompson, kvot- och regressionsskattningar. 
   * Variansskattning i komplexa urvalsscheman, inklusive Taylor-utvecklingsmetoder, balanserade upprepade urval, och jackknife-metoder.
   * Optimal allokering och optimala urvalsscheman.
   * Modellbaserad inferens och pseudo likelihood-tekniker.

   Organisation

   Föreläsningar och räkneövningar.

   Litteratur

   Bestäms senare

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftlig tentamen

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.