Kursplan för Fysikingenjörens verktyg

Kursplan fastställd 2021-05-24 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTools of engineering physics
 • KurskodTIF276
 • Omfattning9 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57137
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Övning 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0221 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0321 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0421 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet för programmet.

Syfte

Kursen är en introduktionskurs med huvudsakligt syfte att förse studenterna med grundläggande färdigheter i hantering av några av de verktyg som används av fysiker och ingenjörer. Detta innefattar såväl rent konkreta verktyg relevanta för den fortsatta utbildningen, såsom lokala datorsystem och programvara, som experimentell metodik och grundläggande fysikaliska modellerings- och analysmetoder. Inom ramen för kursen ges också en allmän orientering om några aktuella forskningsområden inom fysik eller områden där fysiker är verksamma. Teknisk kommunikation utgör ett integrerat inslag i kursen. Syftet med kommunikationsinslaget är att hos studenterna utveckla grunden för ett genremedvetet skrivande karaktäriserat av språkriktighet och textriktighet och känsla för stilistiska skillnader i skrivande riktat till en tydlig mottagare. Den sista delen av kommunikationsinslaget i kursen syftar till att ge träning i presentationsteknik. Kursen syftar även till att studenterna ska börja utveckla entreprenöriella förmågor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* Redogöra för och självständigt använda de viktigaste Linux- och LaTeX-kommandon.

* Hitta kommandon och flaggor till kommandon med hjälp av (i fallet Linux) det inbyggda hjälpsystemet eller (i fallet LaTeX) material inlänkat från kurshemsidan  även kommandon och flaggor som inte tidigare omnämnts.

* Lösa mer komplexa problem som kräver att man kombinerar flera Linux-kommandon eller använder mer avancerad funktionalitet i kommandoraden, med tillgång till de hjälpresurser som finns. 

* Använda återkoppling och ge återkoppling på ett konstruktivt sätt avseende på olika former av kommunikation.

* Arbeta med skrivande på ett processorienterat sätt.

* Skriva en mottagarorienterad text präglad av språkriktighet och textriktighet som tydligt vittnar om en känsla för stilistiska skillnader.

* Planera och genomföra experimentella undersökningar av fysikaliska fenomen samt analysera resultaten.

* Konvertera laborationsanteckningar till forskningsdokumentation och författa en laborationsrapport.

* Utföra grundläggande dimensionsanalys och fysikalisk modellering.

* Behandla mätosäkerheter.

* Utföra grundläggande CAD-modellering. 

* Utföra grundläggande 3D-utskrifter.

* Planera, strukturera och framföra en muntlig presentation präglad av god presentationsteknik.

* Tillämpa ett entreprenöriellt förhållningssätt vid analys och modellering av fysikaliska fenomen.

Innehåll

Datorintroduktionen (0121, 1,5 hp, Lp1) behandlar: * Linux: Kommandoraden, filhantering, rättigheter, sökvägar, processhantering, texthantering, fjärraccess och hjälpsystemet.
* LaTeX: Textformatering, disposition, tabeller och figurer, matematik, listor, referenser, hjälpresurser, och vanliga fel. Projekt Lp1 (0221, 1,5 hp) behandlar: * Storleksuppskattningar, enheter och dimensionsanalys. * Fysikalisk modellering. * Språkriktighet, textriktighet och stil i tekniskt skrivande. * Entreprenörskap inom fysik.
Projekt Lp2 (0321, 3,0 hp) behandlar: * Experimentell metodik (försöksplanering, utförande, dokumentation, analys och behandling av mätfel). * Fysikalisk modellering. * Tolkning av experimentella data och anpassning av funktionssamband. * Inledande behandling av mätosäkerheter. * Hur man skriver en korrekt laborationsrapport. Projekt Lp3 (0421, 3,0 hp) behandlar: * Fysiken och matematiken som ligger bakom leksaker designade för att åskådliggöra fysikaliska och matematiska fenomen.  * 3D-modellering med Computer-adided design (CAD).
* Prototypframtagning med friformsframställning (3D-utskrifter). * Presentationsteknik och träning i muntlig framställning med särkskilt fokus på ett fysikaliskt fenomen.

Organisation

Kursmomentet Datorintroduktion (0121) ges i form av övningar i datorsal. I projektmomenten 0221, 0321 och 0421, förekommer föreläsningar, övningar, laborationer, workshops och seminarier.

Litteratur

Utdelat material och web-resurser.

Examination inklusive obligatoriska moment

Datorintroduktionsmomentet (0121) examineras genom att obligatoriska uppgifter löses och redovisas för handledare vid datorn. För godkänt betyg i momenten 0221, 0321 och 0421 krävs närvaro och aktivt deltagande i seminarier, laborationer och workshops; godkända genomföranden av projekt och projektredovisningar med tillhörande kamratrespons. Presentationerna (skriftliga och muntliga) måste nå upp till ställda tekniska och språkliga kvalitetskrav. Inlämningsuppgifter och/eller kompletterande dugga kan förekomma.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.