Kursplan för Fysikingenjörens verktyg

Kursplan fastställd 2020-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTools of engineering physics
 • KurskodTIF275
 • Omfattning10,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57133
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Övning 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Laboration1 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0313 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0413 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0513 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp
1 Kursmodulen ges av institutionen MATEMATISKA VETENSKAPER

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Behörighet för programmet.

Syfte

Kursen är en introduktionskurs med huvudsakligt syfte att förse studenterna med grundläggande färdigheter i hantering av några av de verktyg som används av fysiker och ingenjörer. Detta innefattar såväl rent konkreta verktyg relevanta för den fortsatta utbildningen, såsom lokala datorsystem och matematisk programvara, som experimentell metodik och grundläggande fysikaliska modellerings- och analysmetoder. Inom ramen för kursen ges också en allmän orientering om några aktuella forskningsområden inom fysik eller områden där fysiker är verksamma. Teknisk kommunikation utgör ett integrerat inslag i kursen. Syftet med kommunikationsinslaget är att hos studenterna utveckla grunden för ett genremedvetet skrivande karaktäriserat av språkriktighet och textriktighet och känsla för stilistiska skillnader i skrivande riktat till en tydlig mottagare. Den sista delen av kommunikationsinslaget i kursen syftar till att ge träning i presentationsteknik. Introduktionen av ett hållbarhetsperspektiv vid granskning av fysikaliska fenomen syftar till att utveckla en ingenjör med hög medvetandegrad inom hållbar utveckling. Inslaget tjänar även som en introduktion till kursen i Miljöfysik. Kursen syftar även till att studenterna ska börja utveckla entreprenöriella förmågor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* Redogöra för och självständigt använda de viktigaste UNIX- och LaTeX-kommandona, utan hjälp (utantill-kommandona).

* Hitta kommandon och flaggor till kommandon med hjälp av (i fallet UNIX) det inbyggda hjälpsystemet eller (i fallet LaTeX) material inlänkat från kurshemsidan  även kommandon och flaggor som inte tidigare omnämnts.

* Lösa mer komplexa problem som kräver att man kombinerar flera UNIX-kommandon eller använder mer avancerad funktionalitet i skalet, med tillgång till de hjälpresurser som finns. 

* Använda grundläggande funktionalitet i MATLAB som ett verktyg för numeriska beräkningar och visualisering vid problemlösning inom kurser i fysik och matematik.

* Använda återkoppling och ge återkoppling på ett konstruktivt sätt avseende på olika former av kommunikation.

* Arbeta med skrivande på ett processorienterat sätt.

* Skriva en mottagarorienterad text präglad av språkriktighet och textriktighet som tydligt vittnar om en känsla för stilistiska skillnader.

* Använda ett hållbarhetsperspektiv vid granskning av fysikaliska fenomen.

* Planera och genomföra experimentella undersökningar av fysikaliska fenomen samt analysera resultaten.

* Konvertera laborationsanteckningar till forskningsdokumentation och författa en laborationsrapport.

* Utföra grundläggande dimensionsanalys och fysikalisk modellering.

* Behandla mätosäkerheter.

* Utföra grundläggande CAD-modellering. 

* Utföra grundläggande 3D-utskrifter.

* Planera, strukturera och framföra en muntlig presentation präglad av god presentationsteknik.

* Tillämpa ett entreprenöriellt förhållningssätt vid analys och modellering av fysikaliska fenomen.

Innehåll

Datorintroduktionen (0113, 1,5 hp, Lp1) behandlar: * UNIX: Skalet, filhantering, rättigheter, sökvägar, processhantering, texthantering, hjälpsystemet, och en gnutta programmering.
* LaTeX: Textformatering, disposition, tabeller och figurer, matematik, listor, referenser, hjälpresurser, och vanliga fel. MATLAB-delen (0213, 1,5 hp, Lp1) behandlar: * Desktop Layout och hjälpfunktionen. * Aritmetik, tilldelning, variabler och standardfunktioner. * Skriptfiler och funktionsfiler. Grafik. * Numerisk beräkning av nollställen. * Lösning av linjära ekvationssystem. * Numerisk integrering och numerisk lösning av differentialekvationer. * Enklare programmering och programstrukturer. Hantering av datafiler. Projekt Lp1 (0313, 1,5 hp) behandlar: * Storleksuppskattningar, enheter och dimensionsanalys. * Fysikalisk modellering. * Språkriktighet, textriktighet och stil i tekniskt skrivande. * Hållbar utveckling inom olika fysikområden. * Entreprenörskap inom fysik.
Projekt Lp2 (0413, 3,0 hp) behandlar: * Experimentell metodik (försöksplanering, utförande, dokumentation, analys och behandling av mätfel). * Fysikalisk modellering. * Tolkning av experimentella data och anpassning av funktionssamband. * Inledande behandling av mätosäkerheter. * Hur man skriver en korrekt laborationsrapport. Projekt Lp3 (0513, 3,0 hp) behandlar: * Fysiken och matematiken som ligger bakom leksaker designade för att åskådliggöra fysikaliska och matematiska fenomen.  * 3D-modellering med Computer-adided design (CAD).
* Prototypframtagning med friformsframställning (3D-utskrifter). * Presentationsteknik och träning i muntlig framställning med särkskilt fokus på ett fysikaliskt fenomen.

Organisation

Kursmomenten Datorintroduktion (0113) och MATLAB (0213) ges i form av föreläsningar och övningar i datorsal. I projektmomenten 0313, 0413 och 0513, förekommer föreläsningar, övningar, laborationer, workshops och seminarier.

Litteratur

Utdelat material och web-resurser.
Kurslitteratur i Matlabmomentet meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Datorintroduktionsmomentet (0113) och MATLAB-momentet (0213) examineras genom att obligatoriska uppgifter löses och redovisas för handledare vid datorn. För godkänt betyg i momenten 0313, 0413 och 0513 krävs närvaro och aktivt deltagande i seminarier, laborationer och workshops; godkända genomföranden av projekt och projektredovisningar med tillhörande kamratrespons. Presentationerna (skriftliga och muntliga) måste nå upp till ställda tekniska och språkliga kvalitetskrav. Inlämningsuppgifter och/eller kompletterande dugga kan förekomma.