Kursplan för Tillämpad kvantfysik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied quantum physics
 • KurskodTIF101
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57124
 • Max antal deltagare120
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 11 Jan 2023 fm J
 • 04 Apr 2023 fm J
 • 23 Aug 2023 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskaper motsvarande kvantfysikkursen (FUF040) och grundläggande matematik- och mekanikkurser.

Syfte

I denna kurs, som är en fortsättning av kvantfysikkursen i läsperiod 1 (FUF040), tillämpas kvantfysiken på elementära fenomen, och kvantfysikens roll identifieras för den tekniska fysiken, inklusive högteknologiska tillämpningar. Kvantfysikens förverkligande i ett antal naturliga och artificiella system uppmärksammas i räkneuppgifter och projektarbeten.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beräkna energinivåer för kvantfysikaliska modellsystem, där approximationsmetoder måste användas. - undersöka tidsberoende system. - beskriva tankekedjan mellan schrödingerekvationen och uppbyggnadsreglerna för grundämnenas periodiska system. - beskriva kemisk binding utefrån kvantmekaniska principer. - få viss erfarenhet i att välja lämplig modell och approximation för hantering av konkreta kvantfysikaliska system.

Innehåll

Denna kurs är en fortsättning av kvantfysikkursen i läsperiod 1 (FUF040) . - Kvantfysiken tillämpas på elementära problem. - Olika kopplingar av frihetsgrader i flerelektron-atomer diskuteras (spinn-ban koppling, finstruktur, Pauliprincipen, termsuppspaltningar) - Det periodiska systemet och grundämnens elektronstruktur studeras - Approximationsmetoder för flerelektronsystem samt tidsberoende störningsräkning introduceras och användas - Molekylfysik introduceras (bindningstyper, molekylorbitaler, tvåatomiga molekyler, molekylspektra, dynamik) - Kvantfysikens roll för den tekniska fysiken, inklusive tillämpningar diskuteras.

Organisation

Kursen har föreläsningar och räkneövningar varje vecka. Kursen har en obligatorisk laboration.

Litteratur

"Introduction to Quantum Mechanics" av David J. Griffiths

Examination inklusive obligatoriska moment

Kunskaper, insikt, problemlösningsförmåga samt informationsinhämtning prövas. Examination sker genom inlämningsuppgifter, laboration och tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.