Kursplan för Tekniska system för energi, material och information

Kursplan fastställd 2022-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnical systems for energy, materials and information
 • KurskodTEK920
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKGBS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeGlobala system
 • TemaMTS 3 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 74126
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0121 Hemtentamen 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Syftet med kursen är att göra studenterna bekanta med samhällets grundläggande, stora och globala tekniska system för omsättning av våra mest grundläggande resurser som energi, material och information. I kursen ingår att utveckla en kunskap om hur system utvecklats över tid, dess inneboende begränsningar och få en inblick i nuvarande utmaningar framtida risker och möjligheter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Använda sig av grundläggande innovations- och omställningsteoretiska begrepp
 • Förklara uppkomsten och kritiskt analysera förutsättningarna för förändring av tekniska system
 • Konstruera genomförbara socio-tekniska utvecklingsvägar för ett antal viktiga system,
 • Kommunicera tydligt formulerade, och underbyggda, argument till politiska beslutsfattare och andra intressenter
 • Reflektera över sitt eget och andras lärande i relation till kursmålen.

Innehåll

Kursen bygger vidare på de kunskaper som erhållits i kursen ”introduktion till globala system”. I kursen kommer studentledda djupdykningar göras kring utvecklingen av stora tekniska system som på många sätt definierar det samhälle vi lever i. Genom föreläsningar, seminarier, enskilda uppgifter kommer jämförelse av olika system genomföras och olika aspekter kopplat till systemens resursanvändning, fysiska begränsningar, miljökonsekvenser och framtida utvecklingsvägar att detaljeras. Utöver en systembaserad kunskap om enskilda system kommer studenterna erhålla grundläggande teoretiska kunskap om trögheter, innovation och omställningsprocesser. Dessa kunskaper kommer vidare utvecklas i kurserna ”samhälle som system” samt ”innovation och omställning”. 

Organisation

Kursen består av en blandning av föreläsningar, seminarier, workshops och aktiviteter som är till för att stötta studenternas lärandeprocess. Fokus i kursen ligger på ett studentlett projektarbete, presentationer, enskilda inlämningsuppgifter och kamratåterkoppling. Det kommer krävas att studenterna själva identifierar och analyserar relevant information.   

Litteratur

Utdelat material och webb-resurser, samt material som identifieras av studenterna själva. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Den här kursen använder sig av kontinuerlig tentamen. De moment som examineras består av enskilda inlämningsuppgifter, ett grupparbete och en sluttentamen.  För att uppnå betyg G behöver alla moment vara godkända. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.