Kursplan för Digitalisering och samhälle

Kursplan fastställd 2021-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDigitalisation and society
 • KurskodTEK600
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMTS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 99125
 • Max antal deltagare35
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå

Kursspecifika förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla en grundläggande förståelse för styrningsprinciper och ekonomiska mönster, samt analytiska förmågor för att begreppsliggöra och kritiskt värdera samspelet mellan digitalisering och samhälle.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Syftet är att stödja studenternas förståelse av digitaliseringens samband med samhällets utveckling. Kursen kommer behandla hur digitalisering samverkar med affärsutveckling samt med utveckling av samhällets institutioner, samt värdera den pågående utvecklingen.

Följande beskriver kursens övergripande lärandemål i mer detalj:

- Beskriva och analysera samspelet mellan digitalisering å den ena sidan, samhällelig förändring å den andra
- Identifiera vilka faktorer som påverkar digitaliseringen
- Beskriva och analysera digitaliseringens mekanismer
- Tolka och förklara historiska förlopp inom digitalisering, samt även kunna göra förutsägelser om framtida effekter av digitalisering, både på kort och lång sikt
- Redogöra för relevanta teoretiska begrepp och förklaringsmodeller för digitaliseringens samspel med samhällsutveckling
- Problematisera de samhälleliga konsekvenserna av digitalisering, då, nu och i framtiden
- Uppmärksamma de etiska problem som digitalisering kan vara behäftade med
- Skriva argumenterande och värderande text

Innehåll

Kursen kommer behandla fallstudier från flera olika branscher och sektorer, såsom tillverkning, energi, hälsa, transport, för att förklara den pågående fjärde industriella revolutionen, också benämnd Industry 4.0. Digitala innovationer i produkter och tjänster, processer och affärsmodeller har radikalt förändrat branschers funktionssätt. Nästa generationens branscher karakteriseras av oräkneliga uppkopplade och sammanlänkade apparater och ting, automatiserade processer, samt lagring, analys och användning av omfattande datamängder. Studenterna kommer att få ta del av verkliga erfarenheter av företag som har ändrat affärsmodeller och strategier för att realisera de möjligheter som digitaliseringen skapar. Kursen kommer även behandla roll för myndigheter och samhällets institutioner för att stödja digitaliseringens möjligheter, samt förebygga eller motverka hot. Ytterligare områden som kursen behandlar är den ökade komplexitet som samhällets digitalisering medför, och uppmärksamma etiska frågor inom integritet, säkerhet och uthållig utveckling.  

Organisation

Kursen kommer behandla föreläsningar, studiebesök, och seminarier, och vissa har obligatorisk närvaro.

Litteratur

Litteratur kommer delges i samband med att kursen öppnas. I kurslitteraturen ingår vetenskapliga uppsatser, bokkapitel och dokument av myndigheter, samt populärvetenskapliga artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination baseras på tre delar: projekt i grupp, hemtenta och reflektionsrapporter. Tillkommande inlämningar som frågor till föreläsningar kan tillkomma.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.