Kursplan för Teknik och kultur

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnology and culture
 • KurskodTEK565
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMTS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99117
 • Max antal deltagare40
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0217 Hemtentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå

   Syfte

   Kursen undersöker samspelet mellan teknik och kultur i olika samhälleliga och historiska sammanhang. Kursens utgångspunkt är att teknik är en kulturyttring och för att förstå teknikens utveckling, användning och konsekvenser behöver vi sätta in tekniken i sitt kulturella och sociala sammanhang. Under kursen ska studenterna bland annat få verktyg för att kritiskt analysera och reflektera över hur kulturella sammanhang och processer påverkar deras arbete som ingenjörer.


   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • problematisera begreppen kultur och teknik.
   • identifiera, analysera och problematisera samspelet mellan kultur, teknik och vetenskap i skilda historiska och samhälleliga sammanhang.
   • kritiskt analysera hur teknik, vetenskap och miljö representeras inom olika kulturella uttrycksformer, främst de populärkulturella.
   • reflektera över hur kulturella och sociala sammanhang och processer påverkar sitt eget arbete som ingenjör.
   • ge konstruktiv kritik och återkoppling på sina kurskamraters texter.
   • uppmärksamma de etiska problem som utveckling och användning av teknik kan vara behäftade med.

   Innehåll

   Kultur är ett stort och svårdefinierbart begrepp. I denna kurs inriktar vi oss på det så kallade humanistiska kulturbegreppet, med andra ord, de konstarter eller aktiviteter som ger uttryck för våra gemensamma värderingar, beteendemönster, samhällsinstitutioner och seder. Det kan innebära till exempel skrivkonst, bildkonst, film, dataspel, media (nöjesmedia, sociala media och nyhetsmedia), sport och mode. Även politik och teknik inlemmas ibland i kulturbegreppet. De perspektiv, idéer och bilder som sprids genom kulturella uttryck genomsyrar våra vardagsliv och våra attityder till olika frågor, inklusive den om teknikutvecklingens roll i samhället. Dessa kulturella utryck blir därmed centrala arenor för den samhälleliga diskussionen om teknikens och vetenskapens möjligheter och begränsningar. Därtill har kulturella utryck bidragit till att forma vår bild av ingenjören och naturvetaren såväl som vår uppfattning om hur tekniska och vetenskapliga idéer genereras, sprids och kommer till användning. Etiska diskussioner kring nutida och framtida teknik har ofta tagit avstamp i populärkulturen, och de perspektiv som förmedlas där påverkar vilka frågor vi tycker är viktiga och/eller problematiska, samt vilka tekniker som ses som mer eller mindre farliga. Med hjälp av kulturella uttryck (till exempel dagens digitala media), kan dessutom grupper som inte vanligtvis hörs i forskningsdebatten, och vilkas behov inte alltid tillgodogörs av teknikvetenskaplig forskning och utveckling, delta i diskussionen och synas som teknikanvändare. De kan därmed utmana den rådande synen på vilka politiska och etiska aspekter runt teknikanvändning- och utveckling som bör problematiseras. Men hur kan vi analysera de bilder och berättelser som vi dagligen matas med ur ett teknikkritiskt perspektiv? Vems berättelser är det vi ser/hör/läser om och hur påverkar dessa berättelser vår syn på teknik, vetenskap och samhälle? Hur påverkar forskare vilken kunskap som sprids igenom kulturella uttryck, och hur kan dessa uttryck i sin tur sätta agendan för teknikvetenskaplig forskning och policy?

   Organisation

   Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på svenska men innehåller föreläsningar på engelska av gästföreläsare.

   Litteratur

   Meddelas vid kursstart via kurshemsida.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Under kursens gång ska studenterna utföra en obligatorisk uppgift (skriftlig eller muntlig) varje vecka, Examination sker genom genomförande av dessa uppgifter, samt en hemtenta. Någon/några av övningarna kan med fördel anpassas till studenternas olika studieinriktningar.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2020-05-12: Block Block ändrat från A till B av examinator
     [Kurstillfälle 1]