Kursplan för Kunskapsbaserat affärsskapande och ledning

Kursplan är inte fastställd.

Kursöversikt

 • Engelskt namnKnowledge-based business development and management
 • KurskodTEK455
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Laboration 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Endast studenter antagna till programmet Entrepreneurship and Business Design får tillträde till kursen, på grund av den starka integrationen med laborations-baserad pedagogik av programmet. För att uppnå behörighetskrav måste studenten även ha klarat kursen CIP061 alternativt TEK216.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge studenter praktiska samt teoretiska kunskaper inom affärsskapande och ledning av kunskapsbaserade företag, som en särskild form av företagsverksamhet med sina unika konkurrensstrategier och källor till konkurrensövertag baserat på differentierade resurser, förmågor, värdeerbjudanden, marknadspositionering, värdenätverk och organisationsbeteende jämfört med traditionell industri-baserad verksamhet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Visa fördjupad kunskap och förståelse kring intellektuella tillgångars roll i kunskapsbaserade nyttiggörandeprocesser med utgångspunkt i strategi och vision.
  - Förklara och kritiskt diskutera relevanta teoretiska och praktiska ramverk samt modeller för etablering, organisering och styrning av kunskapsbaserade verksamheter.
  - Ge exempel på hur kunskapsbaserade verksamheter påverkar och driver transformationsprocesser i gränssnittet mellan industriellt och kunskapsbaserat affärsskapande.
  - Etablera och utveckla konkurrenskraftiga affärsstrategier anpassade för en intellektuell värdekedja.
  - Etablera och implementera värde- och verksamhetsmål samt strategier för kunskapsbaserade uppstartsföretag, innovationer och marknader.
  - Konstruera och organisera verksamhetsaktiviteter för småföretag med inriktning på kunskaps- och teknikutveckling.
  - Använda relevanta begrepp och modeller samt förvärvad specialiserad bakgrundsutbildning för att värdera hur intellektuella tillgångar, egendom och kapital påverkar och ligger till grund för värdeskapande i en kunskapsbaserad ekonomi.
  - Värdera moraliska och etiska aspekter vid genomförandet av teknikbaserade innovationsprocesser och affärsskapande med fokus på hållbarhet.

  Innehåll

  Syftet med kursen är att ge studenter fördjupad teoretisk och praktisk förståelse för de konstruktivistiska element som ligger till grund för nytta och värdeskapande i innovationsprocesser och affärsskapande. Kontinuerligt arbetar studenter med teoretiska modeller och praktiska perspektiv kring hur intellektuella tillgångar och kunskap kan hanteras som resurs, objekt och egendom i teknikbaserat affärsskapande – särskilt fokus är konstruktion, organisering och värdeskapande med utgångspunkt i intellektuella tillgångsportföljer och kunskapsbaserade organisations- och affärsmodeller.

  Organisation

  Kursen är uppbyggd kring en simulerad företagsmiljö som bygger på rollspel pedagogik. Kursen innehåller ett antal olika simuleringar av varierande längd och, där studenterna löser praktiska problem. Det finns flera föreläsningar, seminarier och möten i anslutning till rollspel simuleringarna. Dessa kommer att fungera som en teoretisk hjälp och feedback, tillsammans med kurslitteratur, som behövs för att uppnå utmärkta resultat under simuleringarna.

  Litteratur

  Se separat lista.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Undervisningen genomförs i en konstruerad tvärvetenskaplig simulationsmiljö som tar avstamp i aktionsbaserat lärande och rollspelspedagogik. Genom att anta olika rollperspektiv tränas studenterna att strategiskt hantera affärsmässiga och verksamhetsrelaterade utmaningar som dekonstruktions-, design- och implementeringsprocesser. Särskilt fokus är att träna studenternas förmåga att växla mellan en teoretisk och praktisk förståelse i sina reflektioner och analyser.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.