Kursplan för Digital ekonomi och politik

Kursplan fastställd 2021-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDigital economics and policy
 • KurskodTEK320
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMEI
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • TemaMTS 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 26123
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Hemtentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser inom organisation och industriell ekonomi. 

Syfte

Kursen introducerar studenter till en av de mest dynamiska och omfattande förändringarna i den globala ekonomin - digitalisering. Kursen syftar till att ge verktyg för att analysera den komplexa dynamik som digitalisering medför, genom att ta en historiskt och framtidsorienterat perspektiv av nyckelfaktorer inom strategi, politik, reglering samt den underliggande ekonomiska logiken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Vid slutet av kursen, skall deltagarna kunna
1) applicera teorier, ramverk, begrepp och metoder relaterade till institutioner, politik, reglering, strategi, bransch- och innovationsdynamik, kopplat till det komplexa samspelet mellan teknik och samhälle
2) analysera politik och regleringar relevanta för digitalisering av branscher och marknader, i ett internationellt perspektiv, och behandla etiska och sociala dilemma, såsom uthållig utveckling
3) identifiera de huvudsakliga politiska, regleringsmässiga och strategiska frågeställningarna för digitalisering
4) tillämpa begrepp, metoder och ramverk för att analysera politisk dynamik och strategiska beslut för digitalisering.

Innehåll

Kursen består av flera moment:
- Viktiga politiska och strategiska frågeställningar av digitalisering
- Översikter för att kunna förstå förändringar inom institutioner, regleringar och branscher och företag
- Investeringar, kostnader och efterfrågan
- Framtidsprognoser och framsyn
- Samband mellan statliga beslut och företagsbeslut
- Användarperspektiv i teknikförändring och utveckling
- Identifiering och analys av etiska dilemma som digitalisering medför  inom integritet, gemensamhet och uthållig utveckling

Organisation

Kursen består av ett antal föreläsningar som ger studenterna förståelse för frågor som beskrivits ovan. Kursen innehåller även gruppbaserat projektarbete. 

Litteratur

Utdrag ur böcker, uppsatser och web-baserad information

Examination inklusive obligatoriska moment

Syftet med examinationen är att stimulera lyssnande, läsning, diskussion och inlärning under kursen snarare än efter kursen. Examinationen består av 1) hemtentor, 2) projektrapport och 3) reflektionsrapport, samt andra inlämningar som frågor till föreläsningar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.