Kursplan för Avancerad immaterialrättsteori

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-04-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced ICM theory
 • KurskodTEK300
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07121
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0108 Laboration 7,5 hp
Betygsskala: TH
4 hp3,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Endast studenter antagna till programmet Entrepreneurship and Business Design, ICM-spår, har tillträde till kursen på grund av den starka integrationen med laborationsbaserad pedagogik i programmet. För att uppnå behörighetskrav måste studenter även ha klarat kurserna CIP017, CIP058, CIP011, CIP061 och TEK211 från det första året på programmet Entrepreneurship and Business Design.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge studenterna en djup teoretisk grund om förvandling från industriell - till kunskapsbaserad ekonomi, med särskilt fokus på den roll som kunskapstillgångar och processer spelar i utvecklingen av innovationer, organisationsstrukturer och företagsstrategier, utformning av marknader, och ett urval av den ekonomiska politiken för att stödja tillväxten av välstånd och välfärd. De teoretiska ramarna kommer att diskuteras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv i relation till områdena teknologi, ekonomi, företagsledning och juridik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Definiera egenskaper som särskiljer de industriella och postindustriella paradigmen med fokus på teknikutveckling, affärsskapande och samhällsutveckling.
  - Visa teoretisk förståelse för den sociala konstruktionen av (1) tillgångar, egendom och kapital och (2) innovationer, marknader, företag och innovation och entreprenörskaps relevans i kunskapsekonomien.
  - Visa teoretisk förståelse för affärsmässiga/legala forskningsmetoder.
  - Applicera avancerade teoretiska ramverk i relation till kunskapsbaserad affärsutveckling och ekonomisk utveckling
  - Värdera vetenskaplig teorier och metodologier för att utforma och planera tvärvetenskaplig samhällsvetenskaplig forskning.

  Innehåll

  Kursen är uppbyggd kring teoretiska seminarier och forskningsuppdrag, där studenterna kommer att få en övergripande förståelse av teoretiska ramverk och metoder i ämnet kunskapsbaserad affärsutveckling och ekonomisk utveckling i allmänhet och i sitt eget specialområde.

  Organisation

  Kursen består av en seminarieserie, ett forskningsprojekt i grupp och en individuell uppgift.

  Litteratur

  Se separat lista.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Studenterna betygsätts på deras prestationer i att tillämpa sina teoretiska kunskaper i form av skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. Kursen kommer att examineras genom individuella såväl som gruppuppgifter. Närvarande vid seminarierna är obligatoriskt.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-03-31: Inställd Ändrat till inställd av UOL
    [Kurstillfälle 1] Inställt