Kursplan för Ledning och hantering av immateriella tillgångar

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-04-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied intellectual capital management
 • KurskodTEK296
 • Omfattning22,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPBDP
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 07123
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Laboration 22,5 hp
Betygsskala: TH
11 hp11,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Endast studenter antagna till programmet Entrepreneurship and Business Design, ICM-spår, får tillträde till kursen på grund av den starka integrationen med laborations-baserad pedagogik av programmet. För att uppnå behörighetskrav måste
  studenten även ha klarat kurserna CIP017, CIP058, CIP011, CIP061 och TEK211 från det första året av programmet Enterpreneurship och Business Design.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge studenter den kunskap och verktyg som behövs för att praktiskt arbeta med kunskapsintensiva innovationsprojekt i olika grad av utveckling, med ett särskilt fokus på följande områden: forskning och utveckling i ett tidigt skede, kommersiella teknologiska satsningar i ett tidigt skede, och behovsbaserade innovationsutmaningar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Utveckla kunskaper i att identifiera och utvärdera potentiella intellektuella tillgångar, särskilt teknik- och IPR-tillgångar.
  2. Visa förmåga att analysera strategiska teknologipositioner i relation till befintliga och potentiella; vetenskapliga/teknologiska-, intellektuella rättighets-och marknadspositioner
  3. Visa förmåga att använda relevanta metoder och verktyg i en utmaningsbaserad innovationsprocess.
  4. Visa förmåga att hantera flera olika aktörer och intressenter i olika innovationskontexter.
  5. Visa färdigheter i att utvärdera den kommersiella potentialen i innovationer och kommersiella satsningar i tidigt skede.
  6. Visa färdigheter i att utveckla och visualisera hybridstrategier för utnyttjande/nyttogörande.
  7. Visa förmåga att göra etiskt ansvarsfulla val vid paketering eller visualisering av intellektuella tillgångar i form av fysiska, virtuella eller intellektuella egenskaper eller tjänster.

  Innehåll

  Kursens fokus ligger i att lära studenterna, i teori och praktik, human-centrerad innovation, hantering av intellektuella tillgångar och teknikbaserad affärsutveckling i kontexten av innovationsprojekt i olika utvecklingsskeden. Teoretiska verktyg förmedlas via seminarier och workshops och appliceras i reella innovationsprojekt i tidiga FoU-initiativ, kommersiella teknologiska satsningar i ett tidigt skede, behovsbaserade innovationsutmaningar och företags spin-offs.

  Organisation

  Kursen är en del i mastersprogrammet "Entrepreneurship and business design" och ges i dess tredje termin. Kursen består av en seminarie- och workshopserie tillsammans med ett antal individuella inlämningsuppgifter och presentationer. Kursen är också starkt kopplad till reella innovationsprojekt där studenterna tillsammans i grupper arbetar under handledare och genomför analyser och utvecklar innovationsstrategier.

  Litteratur

  Se separat lista

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Studenterna betygsätts beroende på deras deltagande i seminarier/workshops och dennes prestationer på individuella och gruppuppgifter, i form av skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. Närvarande samt aktivt deltagandet vid seminarier/workshops är obligatoriska.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-03-31: Inställd Ändrat till inställd av UOL
    [Kurstillfälle 1] Inställt