Kursplan för Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnQuality and operations management
 • KurskodTEK146
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPQOM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 36121
 • Max antal deltagare60 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Projekt 5 hp
Betygsskala: UG
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0223 Tentamen 10 hp
Betygsskala: TH
10 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 25 Okt 2023 fm J DIG
 • 03 Jan 2024 fm J DIG
 • 23 Aug 2024 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter på denna kurs måste vara registrerade på mastersprogrammet Quality and Operations Management, och alltså uppfylla detta programs förkunskapskrav.

Syfte

Kursens huvudsyfte är att ge studenterna en bred, och forskningsförankrad, bas inom området Quality and Operations Management, denna bas ligger till grund för de fortsatta studierna på mastersprogrammet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs kommer studenterna att ha en gemensam kunskapsbas som kan ligga till grund för fortsatta studier inom Quality and Operations Management, såväl som framtida arbete inom fältet. Efter fullgjord kurs ska studenterna:
- Kunna redogöra för grunderna inom Quality and Operations Management.
- Beskriva och tillämpa några grundläggande verktyg och arbetssätt i förbättringsarbete.
- Relatera till olika yrkesroller inom Quality and Operations Management.
- Kunna reflektera kring förbättringsarbete i grupper med olika konstellationer av individer med avseende på genus, utbildningsbakgrund och nationalitet.
. Ha förbättrat sina förmågor att kommunicera, presentera och motivera sina egna slutsatser


Kursen är indelad i veckoteman som var och ett har sina egna lärmål, vilka sammanfattas i det följande. Efter temat ska studenten kunna:

Quality Management
QM1: beskriva begreppen kvalitet och kundnöjdhet, huvudprinciper för kvalitetsutvecklingsarbete i olika organisationer
QM2: redogöra för underliggande discipliner för kvalitetsutveckling (förbättringskunskap).

Operations Management
OS1: förstå och reflektera kring operations management och dess betydelse i olika kontexter.
OS2: förstå grundläggande principer inom operations management
OS3: redogöra för, och problematisera kring, olika sätt att genom operations management bidra till hållbar utveckling

Product Development Dilemmas
PDD 1: redogöra för produktutvecklingens betydelse i ett företag, samt några av dess strategiska dilemman.
PDD2: beskriva och identifiera viktiga ledningsbeslut/val inom produktutveckling och valens koppling till trade-offs (tid vs kostnad och kvalitet, en produkt vs en produktfamilj, marknadsefterfrågan vs tekniktryck).

Service Operations Management
SOM1: beskriva och förklara utveckling och leverans av tjänster i olika typer av organisationer.
SOM2: analysera tjänsteverksamhet och tillämpa konceptuella och empiriskt baserade metoder för att förstärka denna verksamhet.
SOM3: redogöra för begreppet tjänstekvalitet och hur organisationer kan arbeta med förbättring av tjänstekvalitet.

Design for Quality
DQ1: beskriva vikten av kundfokus och dess roll inom Quality Management
DQ2: förklara och exemplifiera tillämpningsområden för metoder som stöder kundfokus i produktutveckling, t ex Kanomodellen och Quality Function Deployment.
DQ3: kunna reflektera kring för- och nackdelar med de ovan nämnda metoderna

Change Management and Improvement Processes
IP1: ge exempel på grundläggande förändringsmodeller
IP2: redogöra för vad som menas med ett systematiskt förändringsarbete
IP3: kunna reflektera över olika ansatser och metoder inom förändringsledning

Innehåll

Kursens veckor har följande teman.

1. Teambuilding och introduktion
2. Quality Management
3. Operations Management
4. Product Development Dilemmas
5. Service Operations Management
6. Design for Quality
7. Change Management and Improvement Processes
8. Yrkesroller och kompetenser inom Quality and Operations Management

Organisation

Varje vecka består av föreläsningar, gästföreläsning/studiebesök och litteraturseminarium. Kursens veckoteman som helhet avspeglar det huvudsakliga innehållet i mastersprogrammet Quality and Operations Management.

Litteratur

Ett urval av forskningsartiklar och bokkapitel.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av: skriftlig tentamen, litteraturseminarier, projektarbeten, övningar och studiebesök/gästföreläsningar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2023-11-16: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0223 Tentamen 10,0 hp] Ändrat till digital examination
  • 2023-11-16: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0223 Tentamen 10,0 hp] Ändrat till digital examination
 • Ändring gjord på modul:
  • 2023-11-16: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av Examinator
   [0223 Tentamen 10,0 hp] Ändrat till digital examination