Kursplan för Beräkningsmetoder inom bioinformatik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputational methods in bioinformatics
 • KurskodTDA507
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDSC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Datateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 87121
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 90 godkända högskolepoäng inom ämnet Datavetenskap eller motsvarande. Det krävs också en programmeringskurs och en kurs i diskret matematik.

Syfte

Som datavetare måste man kunna identifiera och förstå problem med ursprung i områden som inte är att betrakta som direkt datortekniska eller datavetenskapliga. I denna kurs visas hur beräkningsmetoder som traditionellt presenteras i datavetenskapliga kurser även kan appliceras inom bioinformatiken. I kursen behandlas därför också sådana begrepp, inom biologin, som krävs för att förstå de uppkomna problemställningarna.
Vi behandlar problem som uppkommer i samband med analys av biologiska datasekvenser (sekventiell bioinformatik) och makromolekylära strukturer (strukturell bioinformatik). Att läsa vetenskapliga artiklar är värdefull utbildning för alla vetenskapsmän och forskare. Att utveckla sin förmåga i att läsa vetenskapliga artiklar är nyttig förberedelse för framtida vetenskapliga undersökningar, och det egna vetenskapliga skrivande kan samtidigt förbättras. I denna kurs används därför forskningsartiklar som viktigaste referensmaterial, framför allt för att visa hur man presenterar idéer och metoder, och hur man kritiskt värdera dem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • beskriva och sammanfatta problem som har tagits upp i bioinformatiklitteraturen,
  och beräkningsmetoder för att lösa dem
Färdighet och förmåga
 • utforma och implementera beräkningsproblemlösningar inom bioinformatik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt diskutera olika bioinformatikmetoder som adresserar samma uppgift eller relaterade uppgifter och diskutera skillnader i de uppdragen uppgifterna eller
  skillnader i beräkningsmetoderna
 • identifiera situationer där samma beräkningsmetoder tillämpas när man tar itu med olika problem, även inom olika tillämpningsområden

Innehåll

Beräkningsmetoder och begrepp som presenteras i kursen är: dynamisk programmering, heuristiska algoritmer, grafpartitionering, image skeletonisation, utjämning och kantdetektering, klustring, undermatrismatchning, geometrisk hashning, constraint logic programming, Monte Carlo-optimering, simulated annealing, självundvikande vandring.
Bland de problem som hämtats från biologin är: sekvensinpass, domäntilldelning, jämförelse av strukturer, jämförande modellering, proteinveckning, fold recognition, upptäcka kanaler, molekyldockning, proteindesign.

Organisation

Föreläsningar och programmeringsövningar.

Litteratur

Föreläsningsmaterial; webbaserade resurser, utvalda vetenskapliga artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter inom programmering och skriftliga inlämningsuppgifter.
Betygsskalen är 3, 4, 5 och Underkänt (U).
Lägsta godkända betyg innebär att studenten uppfyllt kursmålen genom att prestera tillfredsställande på inlämningsuppgifterna. Högre betyg kräver att studenten därutöver visar på djupare förståelse, insikt, och reflektion.
För att bli godkänt på kursen krävs att alla inlämningsuppgifter är godkända. För att få ett högre betyg än godkänt för hela kursen krävs ett högre viktat genomsnitt av betygen från inlämnigsuppgifterna.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2022-04-01: Block Block ändrat från A till D av Graham Kemp
   [Kurstillfälle 1]