Kursplan för Introduktion till automation och mekatronik

Kursplan fastställd 2022-01-28 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to automation and mechatronic engineering
 • KurskodSSY331
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • TemaMTS 1,5 hp
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47119
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Projekt1, del A 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0220 Projekt, del B 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp
   1 Kursmodulen ges av institutionen INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Grundläggande behörighet.

   Syfte

   Kursen avser att vara en introduktion till Automation och Mekatronik. Kursen skall även ge färdigheter i grupparbete, informationssökning och i skriftlig och muntlig kommunikation.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Teknologen skall efter genomarbetad kurs vara förtrogen med de mest grundläggande perspektiven inom området Automation och Mekatronik och kunna:
   • Visa upp sådan färdighet i handhavandet av ett modernt CAD-system att en 3-dimensionell modell kan skapas (CAD = Computer Aided Design)
   • Tolka en maskinritning, i synnerhet beträffande vyer, snitt och måttsättning
   • Arbeta självständigt och samarbeta i grupp för att designa, konstruera och sätta samman ett enklare mekatroniskt system och visa prov på att kunna:
    - Effektivt söka efter kvalitativt vederhäftig information i böcker och tidskrifter genom att använda datoriserade söksystem
    - Tillämpa en ingenjörsmässig arbetsgång för att lösa ett öppet och ostrukturerat tekniskt problem
    - Generera flera olika lösningar till ett tekniskt problem, med intuitiva såväl som rationella metoder
    - Välja mellan olika sätt att modellera ett tekniskt problem för att möjliggöra analys av det
    - Med hjälp av olika metoder och verktyg bland många koncept på ett systematiskt sätt välja ut den lösning som är bäst med avseende på en uppsättning stipulerade kriterier
    - Med tydlig struktur redovisa vald lösning och övertygande visa att denna uppfyller bedömningsgrunden i en kravspecifikation.
    - Skriva en väldisponerad teknisk rapport
    - Använda datorbaserade visualiseringstekniska hjälpmedel vid en muntligt presentation av projektresultat
    - Sakligt och konstruktivt kritisera annans rapport och presentation av densamma.
   • Sätta begreppet hållbar utveckling i ett samhälleligt sammanhang och redovisa dess koppling till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarskännande ingenjörsarbete
   • Analysera, synliggöra och problematisera vikten av jämställdhetsaspekter i utveckling av produkter, processer och system.
   • Diskutera och reflektera över jämställdhet, jämlikhet och mångfald utifrån yrkesrollen ingenjör.
   • Göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter
   • Redovisa gällande säkerhetsföreskrifter för arbete i laborationslokaler.

   Innehåll

   Kursen är en översiktskurs för blivande Z-ingenjörer och avser att introducera utbildningsprogrammet och dess mål så att relevansen av kommande kurser framgår. I kursen behandlas olika aspekter på och begrepp inom området Automation och Mekatronik, deras historia, utveckling, aktuella tillämpningar och förväntad framtid. Teknologerna informeras om ingenjörens etiska yrkeskodex och orienteras om Z-ingenjörens yrkesroll i företag och samhälle med fokus på utveckling av en hållbar framtid. Kursen ledsagar teknologerna in i den moderna produktframtagningsprocessen och det avancerade produktionssystemets uppbyggnad och funktion genom att behandla; 
   • automation och mekatronik 
   • ritteknik och datorstödd konstruktion 
   • modellering  
   • programmering 
   • elektriska kretsar 
   • projektarbetets dynamik 
   • konstruktionsmetodik 
   • informationssökning 
   • muntlig och skriftlig kommunikation

   Organisation

   Kursen består av föreläsningar och övningar i CAD samt ett större projekt med ett antal inlämningsuppgifter, som genomförs i grupper>. Genom praktisk tillämpning fördjupas kunskapen om de metoder och verktyg som behandlats på föreläsningar och övningar. Proceduren för utvärdering av projektresultatet är att det mekatroniska system som konstruerats valideras - en prototyp monteras samman av färdiga delkomponenter och en mikroprocessor programmeras med målet att praktiskt klara ett test i en provanläggning. Projektresultatet redovisas sedan muntligt och skriftligt.

   Litteratur

   Material på kursens hemsida.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Examination sker kontinuerligt under kursen. För godkänd kurs krävs godkända övningar, laborationer, konstruktionsuppgift och teknisk rapportering av projektarbete samt närvaro vid föreläsningar. För erhållande av betyg kräver även deltagande vid biblioteksintroduktion och säkerhetsgenomgång för arbete i prototyplabbet.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.