Kursplan för Projektkurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign project in systems, control and mechatronics
 • KurskodSSY226
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSYS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 35118
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
1,5 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Vara antagen till masterprogrammet Systemteknik, Reglerteknik och mekatronik och tagit kurserna Modellering och simulering ESS101, Händelsediskreta system SSY165, Design av linjära reglersystem, SSY285 samt Inbyggda styrsystem SSY190.

Syfte

Att tillämpa kunskaper som förvärvats i tidigare kurser för att genomföra ett projekt genom alla faser från specifikation till test och verifiering.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • genomföra en förstudie och förklara viktiga aspekter av den givna uppgiften
 • tillämpa grundläggande principer för att skapa en projektplan.
 • Beskriva viktiga delar som måste införlivas
 • redogöra för grundläggande aspekter av att utföra, delta och hantera ett projekt
 • söka och skaffa information från lämpliga källor
 • tillämpa en systematisk arbetsmodell, som går från specifikationer till genomförande och att ha upplevt en sådan problemlösning som en del i ett team
 • använda metoder och verktyg för att utveckla matematiska modeller av (diskreta och kontinuerliga) dynamiska system, samt kunna kritiskt bedöma sådana modeller
 • i muntliga presentationer och skriftlig dokumentation, beskriva och motivera sina tekniska lösningar i engelska, för både tekniska och icke-tekniska specialister
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • spegla vad som förväntas av dem i sin yrkesroll när det gäller attityd, etik, integritet och ansvar
 • reflektera över hur projektet kan bidra till hållbara och miljövänliga systemlösningar.

Innehåll

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

 • genomföra en förstudie och förklara viktiga aspekter av den givna uppgiften
 • tillämpa grundläggande principer för att skapa en projektplan.
 • Beskriva viktiga delar som måste införlivas
 • redogöra för grundläggande aspekter av att utföra, delta och hantera ett projekt
 • söka och skaffa information från lämpliga källor
 • tillämpa en systematisk arbetsmodell, som går från specifikationer till genomförande och att ha upplevt en sådan problemlösning som en del i ett team
 • använda metoder och verktyg för att utveckla matematiska modeller av (diskreta och kontinuerliga) dynamiska system, samt kunna kritiskt bedöma sådana modeller
 • i muntliga presentationer och skriftlig dokumentation, beskriva och motivera sina tekniska lösningar i engelska, för både tekniska och icke-tekniska specialister
 • spegla vad som förväntas av dem i sin yrkesroll när det gäller attityd, etik, integritet och ansvar
 • reflektera över hur projektet kan bidra till hållbara och miljövänliga systemlösningar.

Organisation

Kursen är upplagd på följande sätt:

 1. Förstudie av projektproblemet. Skapande av en projektplan.
 2. Presentation av projektets förstudie i form av en skriftlig rapport och vid ett seminarium
 3. Implementera, testa och validera en lösning
 4. Att presentera resultatet i en skriftlig rapport och vid ett seminarium.

Litteratur

Inte bestämt

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänd förstudie, godkänd projektplan både som skriftlig rapport och muntlig presentation, godkänd projektrapport både skriftlig och muntlig presentation. Varje separat del inklusive genomförandet av projektet är betygsatt. Betygen som används är Underkänd, 3. 4 och 5. Studenten ska också medverka på minst 80% av de obligatoriska momenten i kursen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.