Kursplan för Industriautomation

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIndustrial automation
 • KurskodSSY066
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47124
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2022 fm J
 • 11 Apr 2022 em J
 • 22 Aug 2022 em J
0212 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs i programmering.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en djupare insikt och förståelse för de utmaningarna ingenjörer möter vid utvecklingen av automationssystem. En viktig komponent i ett automationssystem är de diskreta och logiska styrsystemen. Dessa är huvudfokus i denna kurs.  Med hjälp av matematisk modellering och praktiska programmeringsmetoder kommer studenten kunna specificera och utveckla diskret och logisk styrning.


Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Skapa en modell/specifikation för ett logiskt styrsystem för industriell automation med hjälp av operationer, tillstånd och övergångar,
 • Redogöra för skillnader och likheter mellan sats och predikatlogik,
 • Implementera tillstånd och övergångar med hjälp av bland annat grafer,
 • Beskriva utmaningen att utveckla logisk styrning i industrin kopplat till kombinatorisk och sekventiell styrning, 
 • Utifrån en specifikation kunna implementera logisk styrning med hjälp av PLC-programmering,
 • Implementera optimeringsalgoritmer för enkel diskret optimering,
 • Förstå och göra avvägningar vid diskret optimering utifrån ett hållbarhetsperspektiv,
 • Redogöra för det stokastiska beteendet i automationssystem och behovet av simulering,
 • Beskriva och ta hänsyn till problemet med distribuerad styrning och hur robotens styrning skiljer sig från en PLC,
 • Utifrån en specifikation implementera ett robotprogram,
 • Redogöra för hur ett fysiskt industriellt styrsystem är uppbyggt och funktionen hos dess olika komponenter och protokoll,
 • Modellera ett problem och lösa det med hjälp av programmering

Innehåll

Kursen består av tre olika moment. Föreläsningar där det viktigaste av kursens innehåll kommer att tas upp, inlämningsuppgifter, laborationer samt programmeringsuppgifter. Under föreläsningarna kommer kursens olika delar att diskuteras. Med hjälp av inlämningsuppgifter, laborationer och programmeringsuppgifter fördjupas förståelsen för logisk styrning och automation.   

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, inlämningsuppgifter, laborationer och grammeringsuppgifter.

Litteratur

Allt material kommer att delas ut via kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen samt godkända obligatoriska moment krävs för slutbetyg.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.