Kursplan för Mot en hållbar sjöfart

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTowards sustainable shipping
 • KurskodSJO851
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMAR
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 15 hp
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 01113
 • Max antal deltagare30 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Tentamen, del A 7,5 hp
Betygsskala: TH
3 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Jan 2025 em L
 • 15 Apr 2025 em L
 • 29 Aug 2025 em L
0217 Inlämningsuppgift, del B 4 hp
Betygsskala: TH
2,5 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0317 Övning, del C 3,5 hp
Betygsskala: UG
2 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen syftar till att inspirera och stimulera studenten till att reflektera över hur hon eller han kan bidra till en hållbar utveckling. Kursen ska möjliggöra att studenten kan agera som förändringsagent i sitt framtida arbete, vare sig om det är inom ett företag, myndighet, organisation, eller som forskare. För att möta detta syfte kommer kursen ge grundläggande förståelse för uttrycket "hållbar utveckling", såväl som kunskap om användandet av fysiska resurser och ekosystemtjänster. Kursen belyser relationen mellan sjöfart och miljön.

Den grundläggande förståelsen för miljöproblem relaterade till maritima aktiviteter, såsom utsläpp till hav och luft, samt andra hållbarhetsproblem relaterat till transportaktiviteter kommer presenteras och dessa lägger vikt om hur sjöfartens miljöpåverkan kan minskas. Kursen ska främja ett personligt engagemang gentemot hållbarhetsfrågor och ge studenten den kunskap och de verktyg som krävs för att hantera komplexa hållbarhetsproblem i sin framtida karriär.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
- förklara kopplingen mellan sjöfarten och miljön
- beskriva verktyg för beslutssupport relaterad till miljöfrågor
- redovisa för definitionen av hållbar utveckling och dess konsekvens för sjöfart och samhälle
- visa förståelse för vad som utgör bra energiledningsarbete i rederier

Tillämpning
- diskutera och kommunicera randvillkor för miljön i relation till sjöfart
- planera och organisera projekt

- använda ett systemperspektiv för att kunnna identifiera umaningar med omställning till hållbar sjöfart
- diskutera relevant forskningslitteratur inom området

Innehåll

Kursen täcker ett brett fält av ämnen inom marin miljö och miljö-/energiledning. Föreläsningarna kommer organiseras kring tre huvudsakliga teman: relationen mellan sjöfart och miljön och hur dess påverkan kan reduceras, miljölagstiftning och regler för sjöfart, samt miljö-/energiledningsaspekter inom sjöfart. 
Innehållet i kursen kopplar främst till FNs hållbarhetsmål:
13 Bekämpa klimatförändringar
14 Hav och marina resurser
15 Ekosystem och biologisk mångfald

Organisation

Kursen består av föreläsningar, grupp- och klassdiskussioner kring fallstudier, gruppinlämningsuppgifter samt skriftliga test. Projektarbete kommer att genomföras tillsammans med företag.

Litteratur

- Shipping and the Environment - Improving Environmental Performance in Marine Transportation (2016). Andersson, Brynolf and Lindgren editors. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg

- Litteratur och material som publiceras på kurshemsidan

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A examineras genom skriftliga duggor och hemuppgifter, betygsskala "underkänt", 3, 4 och 5 

Del B examineras med en skriven rapport och en muntlig presentation, betygskala "underkänt", 3, 4 och 5

Del C examineras genom obligatorisk närvaro på seminarier, betygsskala "godkänd", "underkänd"

För slutbetyg på kursen krävs godkänt på alla delar. Slutbetyget på kursen är en viktad sammanvägning av betygen på del A och B 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.