Kursplan för Mot en hållbar sjöfart

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTowards sustainable shipping
 • KurskodSJO851
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMAR
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 15 hp
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 01116
 • Max antal deltagare30 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Tentamen, del A 7,5 hp
Betygsskala: TH
3 hp4,5 hp
 • 08 Jan 2024 em L
 • 04 Apr 2024 em L
 • 30 Aug 2024 em L
0217 Inlämningsuppgift, del B 4 hp
Betygsskala: TH
2,5 hp1,5 hp
  0317 Övning, del C 3,5 hp
  Betygsskala: UG
  2 hp1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Inga.

   Syfte

   Kursen syftar till att inspirera och stimulera studenten till att reflektera över hur hon eller han kan bidra till en hållbar utveckling. Kursen ska möjliggöra att studenten kan agera som förändringsagent i sitt framtida arbete, vare sig om det är inom ett företag, myndighet, organisation, eller som forskare. För att möta detta syfte kommer kursen ge grundläggande förståelse för uttrycket "hållbar utveckling", såväl som kunskap om användandet av fysiska resurser och ekosystemtjänster. Kursen belyser relationen mellan sjöfart och miljön.

   Den grundläggande förståelsen för miljöproblem relaterade till maritima aktiviteter, såsom utsläpp till hav och luft, samt andra hållbarhetsproblem relaterat till transportaktiviteter kommer presenteras och dessa lägger vikt om hur sjöfartens miljöpåverkan kan minskas. Kursen ska främja ett personligt engagemang gentemot hållbarhetsfrågor och ge studenten den kunskap och de verktyg som krävs för att hantera komplexa hållbarhetsproblem i sin framtida karriär.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Kunskap och förståelse
   - förklara kopplingen mellan sjöfarten och miljön
   - beskriva verktyg för beslutssupport relaterad till miljöfrågor
   - redovisa för definitionen av hållbar utveckling och dess konsekvens för sjöfart och samhälle
   - visa förståelse för vad som utgör bra energiledningsarbete i rederier

   Tillämpning
   - diskutera och kommunicera randvillkor för miljön i relation till sjöfart
   - planera och organisera projekt

   - använda ett systemperspektiv för att kunnna identifiera umaningar med omställning till hållbar sjöfart
   - diskutera relevant forskningslitteratur inom området

   Innehåll

   Kursen täcker ett brett fält av ämnen inom marin miljö och miljö-/energiledning. Föreläsningarna kommer organiseras kring tre huvudsakliga teman: relationen mellan sjöfart och miljön och hur dess påverkan kan reduceras, miljölagstiftning och regler för sjöfart, samt miljö-/energiledningsaspekter inom sjöfart. 
   Innehållet i kursen kopplar främst till FNs hållbarhetsmål:
   13 Bekämpa klimatförändringar
   14 Hav och marina resurser
   15 Ekosystem och biologisk mångfald

   Organisation

   Kursen består av föreläsningar, grupp- och klassdiskussioner kring fallstudier, gruppinlämningsuppgifter samt skriftliga test. Projektarbete kommer att genomföras tillsammans med företag.

   Litteratur

   - Shipping and the Environment - Improving Environmental Performance in Marine Transportation (2016). Andersson, Brynolf and Lindgren editors. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg

   - Litteratur och material som publiceras på kurshemsidan

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Del A examineras genom skriftliga duggor och hemuppgifter, betygsskala "underkänt", 3, 4 och 5 

   Del B examineras med en skriven rapport och en muntlig presentation, betygskala "underkänt", 3, 4 och 5

   Del C examineras genom obligatorisk närvaro på seminarier, betygsskala "godkänd", "underkänd"

   För slutbetyg på kursen krävs godkänt på alla delar. Slutbetyget på kursen är en viktad sammanvägning av betygen på del A och B 

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.