Kursplan för Fartygsmaskinsystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine engineering systems
 • KurskodSJO561
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76154
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Tentamen, del B 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 08 Jan 2022 fm L DIG
 • 11 Apr 2022 em L DIG
 • 19 Aug 2022 em L DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJO555 Grundläggande fartygsmaskinteknik

Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om funktion och uppbyggnad av tekniska system inom skeppsanläggningar samt kännedom om de tillhörande hjälpsystem som är nödvändiga för anläggningens funktion.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara för olika kringsystem till ett maskinrum.
- Förklara för separatorprocessen.
- Redogöra för hur fartygets motstånd i vatten och hur fartygets maskineri kan skapa vibrationer och vilka följdverkningar detta kan få.
- Redogöra för hur avgasemissioner skapas.
- Redogöra för ångsystemets uppbyggnad på ett fartyg.
- Redogöra för hur de vanligaste pump-typerna fungerar och är uppbyggda.
- Redogöra för hur de vanligaste ventilerna är uppbyggda.
- Förklara för vilka krafter som påverkar ett fartyg och dess energiförbrukningen.
- Redogöra hur klassningssällskap, IMO, försäkringsbolag förhåller sig till varandra.
- Redogöra för hur olika typer av metaller är uppbyggda.
- Redogöra för hur olika typer av metaller interagerar med varandra.
- Redogöra för hur olika typer av metaller reagerar mot yttre påverkan.
- Förklara för hur olika typer av transmissioner är uppbyggda.
- Använda grunderna i en säker lasthantering av olje- och kemikalieprodukter

Innehåll

Maskinteknik
- Vibrationer, grunder och förutsättningar
- Fartygspropellerns uppbyggnad och funktion
- Fartygets dimension och motstånd
- Växel, kopplingar och axlar
- Sammansättningen av en dieselmotors avgaser
- Miljöpåverkan från en dieselmotor
- Introduktion till separering
- Ångsystem ombord fartyg
- Ventiler och pumpar
- Klassning sällskap och regler för sjöfart
- Laborationer i maskinrumsimulator

Materialteknik
- Hopfogningsförband
- Tranmissions element
- Metaller och plaster som används omrid fartyg
- Sammansättning av olika metaller
- Provningsmetoder
- Framställningsprincipen för stål
- Järn och koldiagrammet
- Gjutmetoder
- Legeringar och svetsmetallurgi
- Lödning
- Sintrade metoder
- Laboration, montering och demontering av en planetväxel

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar, simulatorövningar och maskintekniklaborationer.

Kursen samläses med kurs SJM010 Introduktion till lasthantering och fartygsstabilitet gällande underlag för tankerman behörighet.

Litteratur

Maskinteknik
Diesel Engines Part I&II ISBN 978-90-79104-02-4
Laborationsmaterial för simulatorn hämtas på kurshemsidan.

Materialteknik
Kompendier för material finns att hämta på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Inlämningsuppgifter samt laboration i maskinsimulatorn.

Del B: Skriftlig tentamen uppdelad i en maskindel och en materialdel. För betyg 3 krävs 40% rätt, betyg 4 60% rätt och betyg 5 80% rätt i vardera del. Om en del blir underkänd så måste hela tentan göras om.

Slutbetyget i kursen viktas mellan maskin- och materialdelarna av tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-10-18: Examinator Examinator ändrat från Dan Zackariasson (zackaria) till Mats Isaksson (matsi) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]