Kursplan för Grundläggande fartygsmaskinteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine engineering
 • KurskodSJO556
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76129
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen, del A 2,5 hp
Betygsskala: TH
2,5 hp
 • 25 Okt 2021 em L
 • 03 Jan 2022 fm L
 • 18 Aug 2022 em L
0217 Övning, del B 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
  0317 Övning1, del C 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0417 Laboration, del D 0,5 hp
   Betygsskala: UG
   0,5 hp
    1 Kursmodulen ges av institutionen VETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Samma behörighet som det kursägande programmet.
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Inga.

    Syfte

    Kursen ger grundläggande kunskaper om funktion och uppbyggnad av tekniska system inom fartygsmaskintekniska anläggningar, kännedom om de tillhörande hjälpsystem som är nödvändiga för anläggningens funktion samt kunskap om grundläggande ritteknik. I kursen ger man även en introduktion till den engelska som förekommer inom yrket särskilt med avseende på säkerhetsterminologi och tekniskt vokabulär.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    Maskinteknik 

    - Beskriva funktionen och den operativa driften av huvudmotorn på ett fartyg vilket innefattar dieselmotor samt hybrid-drift
    - Beskriva funktionen och den operationella driften av hjälpmaskiner vilket innefattar konventionella system såväl som hybrid system,
    - Förklara hur ett fartygsmaskinsystem är uppbyggt med avseende på driftsförhållande
    - Förklara hur ett elhybrid framdrivningssystem är uppbyggt
    -Beräkna verkningsgrad på elhybridsystem och förbränningsmotorer 
    - Förklara vad respektive system i fartyget behöver för att kunna fungera under normala driftsförhållanden med avseende på framdrift och styrsystem
    - Förklara den grundläggande konstruktionen hos en dieselmotor med dess kringsystem.
    -Redogöra för olika pumpar och andra typer av lastsystem för fartyg. 
    -Redogöra för olika typer av däcksmaskiner
    -Ange grundläggande sjöfarttekniska termer kopplat till fartyget 
    - Relatera till några etiska begrepp utifrån den kommande yrkesrollen

    Ritteknik
    - Rita en tillverkningsritning för ett objekt enligt gällande normer.
    - Rita en tillverkningsritning som innehåller gällande ISO-toleranser.
    - Tolka en tillverkningsritning enligt gällande normer.
    - Tolka och förstå en systemritning.

    Kommunikation
    - Använda grundläggande säkerhetsterminolog på engelska.
    -Förklara grundläggande fartygstermer på engelska

    - Söka och använda relevant information för ämnet

    Innehåll

    Maskinteknik
    - Indelning av olika typer av dieselmotorer
    - Grundkonstruktion för dieselmotorer och hybridsystem 
    - Verkningsgrad och förluster för en dieselmotor
    - Bränslesystem
    - Smörjoljesystem
    - Kylning av fartygsmaskinsystem
    - Startsystem
    - Övervakning och kontrollsystem
    - Grunderna för framdrivning av ett fartyg
    - Laborationer i maskinrumsimulator

    Ritteknik
    - Ritteknikövningar i Visio 2014
    - Grundläggande övningar inom ritteknik och ritningsläsning

    Engelska
    - Undervisning i språkstudio
    - Muntlig kommunikationsträning
    - Maskinteknisk och nautisk vokabulär
    - Säkerhetsterminologi för sjöfart

    Organisation

    Kursen är uppdelad i tre ämnes områden maskinsystem, ritteknik och kommunikation. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och laborationer. Kursen avslutas med skriftlig tentamen, simulatorlaboaration samt prov på ritteknik och terminologi på engelska.

    Kursen innehåller lärandemål för behörigheten STCW A-III/6 (Electro Technical Officer).

    Lärsenvenser
    Kursen är en del av lärsekvensen kommnikation

    Litteratur

    Maskinteknik
    - Diesel Engines Part I&II ISBN 978-90-79104-02-4 www.tragettrainingcentre.nl
    - Laborations material för maskinsimulator hämtas på Ping Pong
    - Referenslitteratur som är relevant för kursen är Alvarez Energiteknik Del 2 kapitel 12 ISBN 91-44-04510-7 samt Ship Knowledge ISBN 978-90-7150010-7

    Ritteknik
    - Ritteknik faktabok Karl Taavola ISBN-13: 978-91-88816-21-4
    - Ritteknik övningsbok Karl Taavola ISBN-13: 978-91-88816-21-1

    Engelska
    - Datorbaserad undervisning/övning (IMO-Mareng, Chalmers Lingus)
    - Grundläggande teknisk vokabulär baserad på Diesel Engines I&II, Kuiken, Kees.
    - Utdrag från SMCP B2/3; B2/4; B3/1

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Del A:
    Maskinteknik
    1. Skriftlig tentamen i 2 delar
    Del 1 85 % för godkänd
    Del 2 För betyg 3 krävs minst 50 % av total poängsumma. För betyg 4 krävs minst 70 %. För betyg 5 krävs minst 85 %.

    Del B:
    Ritteknik
    - 7st ritövningar skall göras baserad på faktaboken. Dessa övningar skall redovisas och vara godkända inför ansvarig lärare för att betyg 3 skall ges. OBS alla studenter skall göra detta individuellt, kopiering mellan studenter är ej tillåtet.
    - För de elever som önskar ett högre betyg gäller: att rita ett valfritt objekt som kräver minst 3 vyer och kan lämnas över till en verkstad för tillverkning. Även här gäller individuellt arbete, kopiering mellan studenter är ej tillåtet.
    - För delbetyg 4 krävs att det finns max tre fel i ritningen.
    - För delbetyg 5 krävs att det max finns 1 fel i ritningen.

    Del C:
    Engelska
    - Obligatoriska labbtillfällen
    - Obligatoriska inlämningsuppgifter
    - Skriftlig test

    Del D:
    Simulator laborationer
    Godkänt i samtliga simulator laborationer samt att laborationsrapport är inlämnad.

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

    STCW

    • A-III/1 Operate main and auxiliary machinery and associated control systems
     Ingår även i kurs:LEU751,SJO062,SJO547,SJO845,
    • A-III/1 Use internal communication systems
     Ingår även i kurs:SJO707,
    • A-III/6 Monitor the operation of automatic control systems of propulsion and auxiliary machinery
     Ingår även i kurs:LEU744,LEU751,
    • A-III/6 Monitor the operation of electrical, electronic and control systems
     Ingår även i kurs:LEU744,LNB727,SJO701,SSY036,
    • A-III/6 Use English in written and oral form
     Ingår även i kurs:MMS040,
    • A-III/6 Use internal communications systems
     Ingår även i kurs:
    • A-III/7 Contribute to monitoring the operation of electrical systems and machinery
     Ingår även i kurs:LNB727,SJO114,SSY033,SSY036,