Kursplan för Passagerarfartyg och krishantering

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPassenger ships and crowd and crisis management
 • KurskodSJM120
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75142
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Övning 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

LNC185 Avancerad säkerhet

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten förståelse och kunskaper om den operativa driften och ledarskapet ombord på ett passagerarfartyg, med speciellt fokus på fartygets nöd- och krisorganisation samt hantering av stora grupper passagerare och besättning. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i organisation och ledningsstrukturer ombord på passagerar- / kryssningsfartyg.
- Kunskaper i policy och procedurer speciella förpassagerar- / kryssningsfartyg.
- Kunskaper och praktiska färdigheter specifikt för fartygsoperationer förpassagerar- / kryssningsfartyg.
- Teoretiska kunskaper i krishantering för behörighetskursen Crowd and Crisis Management, CCM 

Innehåll

- Passagerar- / kryssningsfartygs organisation och ledningsstruktur
- Policy och procedurer för passagerar- / kryssningsfartyg
- Simuleringar av specifika fartygsoperationer speciella för Passagerarfartyg/Kryssningsfartyg
- Krishantering (Crowd and Crisis Management, CCM)

Organisation

- Passagerarfartyg/Kryssningsfartygs organisation och ledningsstruktur. (Föreläsningar)

- Policy och procedurer för Passagerarfartyg/Kryssningsfartyg (Föreläsningar)

- Simuleringar av specifika fartygsoperationer speciella för Passagerarfartyg/Kryssningsfartyg (simuleringar obligatorisk deltagande)

- Krishantering - Crowd and Crisis Management, CCM (30 timmar, obligatoriskt deltagande)
Fartygets säkerhetsorganisation (Föreläsning)
- Katastrofer till sjöss
- Katastrofpsykologi
- Planera säkerhetsorganisationen och genomföra realistiska övningar
- Utnyttja befintliga mänskliga och materiella resurser
Optimalt utnyttjande av resurser (Föreläsning)
- Ledarskap och beslutsfattande i konflikt och under stress
- Situationsbedömning och åtgärder
- Leda och dirigera besättning och passagerare i nödsituationer
- Hantering av folkmassor
- Motivera, uppmuntra passagerare och besättning samt inge förtroende
Agerandet under och efter en nödsituation samt kontroll av passagerare och besättning vid en nödsituation samt teorin bakom kris och stresshantering (Föreläsning)
- Posttraumatisk stress
- Stressyndromen inklusive de akuta
- Stressreaktioner
- Förebygga och bemöta akut stress
- Gruppen i stress och dess förväntade reaktioner
- Psykisk eftervård i samband med olyckor
- Debriefing: att lära av erfarenheten
Kommunikation under och efter en nödsituation (Föreläsning)
- Intern kommunikation
- Kommunikationshinder och strategier
- Information till passagerare
- Media hantering

Del av kursen - Krishantering / Crowd and Crisis Management, CCM - uppfyller kraven i TSFS 2011:116 Allmänna råd till bilaga 6 "Riktlinjer för utformning av utbildning i krishantering" för utfärdande av certifikat.

Litteratur

Magnusson, T. och Lewenhaupt, I (2013) Krisledarskap - Beredskap och hantering av kriser inom sjöfarten Jure Förlag ISBN 978-91-7223-518-2

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänt på inlämningsuppgifter (U/G)


Obligatorisk deltagande på simulering


Obligatoriskt deltagande i Krishantering - Crowd and Crisis Management (CCM)

STCW