Kursplan för Miljömätteknik

Kursplan fastställd 2022-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental measurement techniques
 • KurskodSEE155
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKGBS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeGlobala system
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 74116
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare5
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0122 Tentamen, del A 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Jan 2025 fm J
 • 16 Apr 2025 em J
 • 21 Aug 2025 em J
0222 Laboration, del B 3,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp3,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik – kurser motsvarande envariabelanalys, flervariabelanalys och statistik
Fysik – kurser motsvarande elektromagnetiska fält och vågor
Programmering – grundläggande kunskaper i Matlab eller Python

Syfte

Denna kurs kommer att fokusera på hur man mäter atmosfäriska miljödata relaterade till processer (t.ex. meteorologisk transport, atmosfärskemi) samt atmosfärens tillstånd i tid och rum (t.ex. koncentrationer av gaser och partiklar, strålning). Vi kommer att diskutera hur dessa mätningar kan användas som indata till modeller samt hur mätfel propageras. Ofta behöver olika typer av mätdata extrapoleras till ett större sammanhang samt så behöver de "översättas" till modellens beskrivning av tid och rum. Projekt och laborationer där verkliga atmosfärsmätningar genomförs kommer att utgöra en viktig del av kursen för att ge studenterna möjlighet att utveckla sina praktiska färdigheter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Ge exempel på viktiga miljöproblem och förklara de relevanta fysiska och kemiska processerna.
 • Lista olika mättekniker som används för att studera dessa miljöproblem och utföra motsvarande mätningar.
 • Förklara hur geofysisk information kan extraheras från fjärranalysobservationer (optiska och mikrovågstekniker) samt extraktiva tekniker.
 • Beskriva datautvärdering, ifrån mätning till geofysisk produkt.
 • Visa en förståelse för hur osäkerheter i observationer kan påverka modellutdata.

Innehåll

Kursen inleds med en allmän introduktion om olika miljöproblem (klimatförändringar, luftföroreningar, ozonnedbrytning). Fokus läggs sedan på att studera de atmosfäriska mättekniker som behövs för att ta itu med dessa problem. Dessa inkluderar optiska tekniker (FTIR, DOAS, lidar), passiv mikrovågsradiometri och andra extraktiva tekniker.
Studenterna kommer att lära sig om de fysiska principerna bakom dessa olika tekniker och kommer också att få en god förståelse för hur observationsdata kan assimileras i atmosfäriska modeller. De kommer att ha möjlighet att göra mätningar och uppskatta tillhörande fel själva genom ett antal laboratorieprojekt baserade på toppmodern forskningsutrustning som används vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Några exempel på möjliga projekt är:
 • Mätning av gas- och partikelutsläpp från fordon och andra förbränningsprocesser (Chalmers kraftcentralskorsten till ex.). Analys gjord med hjälp av Fourier Transform Infraröd spektroskopi (FTIR) och olika partikelmätningsinstrument.
 • Kartläggning av luftföroreningskoncentrationer i Göteborg med hjälp av en liten, bärbar sensor.
 • Mätning av kvävedioxid och ozon på hög höjd med hjälp av DOAS-instrument (Differential Optical Absorption Spectroscopy). Jämförelse med satellitmätningar och användning som indata i en modell.
 • Mätning av ozon och kolmonoxid på hög höjd i atmosfären, med hjälp av passiva mikrovågsmätningstekniker. Jämförelse med satellitmätningar och med utdata från en atmosfärisk modell.
Dessutom innehåller kursen flera besök på platser där miljömätningar utförs. Några exempel på möjliga platser är Onsala Observatorium, Skogaryds forskningsstation och Älvsborgs Fästning.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, laborationer och studiebesök. Några gästföreläsningar från näringslivet kommer också att hållas. Grundläggande information om miljöproblem kommer att vara tillgänglig som digitala föreläsningar. Laborationer i vilka verkliga atmosfärsobservationer kommer att genomföras utgör en särskilt viktig del av kursen.

Litteratur

Litteraturlistan meddelas på kurshemsidan före kursstart. Den innehåller föreläsningsmaterial och artikel, samt utvalda bokkapitel.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker i två moduler som båda ska vara inrapporterade med minst godkänt för slutresultat på kursen: en laborationsdel (innefattande studiebesök) med betyget godkänt/icke godkänt (3.5 hp) samt en skriftlig tentamen med betyg U, 3, 4, 5 (4 hp). Slutbetyg avgörs av betyg på tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.