Kursplan för Miljöekonomi

Kursplan fastställd 2022-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental economics
 • KurskodSEE150
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKGBS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeGlobala system
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 3 hp,MTS 3 hp
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 74119
 • Max antal deltagare70
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 06 Okt 2023 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursens syfte är att ge en förståelse för ekonomiska teorier och modeller som används för att analysera samhällets resursanvändning och miljöpåverkan, samt att föra en kritisk diskussion kring deras underliggande antaganden och begränsningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förstå de teoretiska modeller som förklarar hur en marknadsekonomi fördelar resurser på ett effektivt sätt, samt beskriva olika typer av marknadsmisslyckanden som leder till miljöproblem och överutnyttjande av naturresurser (som externaliteter och kollektiva varor).
 • Beskriva de ekonomiska och sociala faktorer som skapar förutsättningar för ett hållbart utnyttjande av gemensamma naturresurser, från det lokala till det globala.
 • Beskriva hur man genomför en kostnads-nyttoanalys och vilka metoder som kan användas för att uppskatta värdet av ekosystem och miljöpåverkan i sådana analyser, samt kunna tillämpa dessa metoder i enklare analyser.
 • Kunna tillämpa begrepp som diskontering och substituerbarhet för att analysera klimatförändringarna och andra inter-generationella miljöproblem utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
 • Kritiskt analysera, diskutera och värdera antaganden och värderingar som underbygger ekonomiska modeller och hur det påverkar slutsatserna som man drar ifrån dem.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till ekonomiska teorier och modeller för att analysera samhällets miljöpåverkan och naturresursanvändning. Med utgångspunkt i välfärdsekonomi så introduceras olika orsaker till att marknaden inte hanterar naturresurser och miljö på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Kursen fokuserar sedan på några av dessa marknadsmisslyckanden, samt sätt för samhället att hantera dem: förutsättningarna för att gemensamt nyttja kollektiva resurser på ett hållbart sätt, kostnads-nyttoanalys som en metod för samhälleliga beslut som tar hänsyn värderingen av miljö och naturresurser, samt hur man kan analysera påverkan på miljön som drabbar framtida generationer (så som klimatförändringarna). Genom hela kursen läggs stor vikt att kritiskt diskutera de ekonomiska modeller som används och de antaganden och värderingar de bygger på, för att förstå deras begränsningar och etiska fundament.

Organisation

Kursen varvar föreläsningar som introducerar ekonomiska teorier och modeller med övningar och seminarier där dessa teorier och modeller tillämpas, analyseras och diskuteras. 

Litteratur

Litteraturen meddelas på kurshemsidan innan kursstart, men kommer att bestå av en kursbok som kompletteras med vetenskapliga artiklar och andra texter.

Examination inklusive obligatoriska moment

Avslutande skriftlig tentamen. Uppgifter som kan ge bonuspoäng till tentan kan förekomma. För godkänt krävs dessutom deltagande vid seminarier/övningar.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.