Kursplan för Maskinelement

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMachine elements
 • KurskodPPU210
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 55168
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Konstruktionsövning + lab 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0213 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 09 Jan 2024 fm J
  • 04 Apr 2024 fm J
  • 19 Aug 2024 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Programmering i Matlab Matematik (inledande, analys i en variabel, analys i flera variabler, linjär algebra) Datorstödd maskinkonstruktion (CAD och ritteknik) Hållfasthetslära, Mekanik (statik, dynamik) Materialteknik

  Syfte

  Syftet med kursen i Maskinelement är att studenterna skall kunna skapa sig grundläggande kännedom om några valda typer av vanligen förekommande maskinelement. Genom att använda redan erhållna kunskaper i kombination med en del nya kan egenskaper och prestanda beräknas för tillämpade maskintekniska system och komponenter. Begreppet ingenjörsmässighet är centralt i sammanhanget. I denna kurs menar vi att ingenjörsmässighet är: Modellering av system på rätt nivå i förhållande till problemets art, förmåga att göra approximationer utan att förlora den viktiga informationen i lösningen, kreativitet och relevanskontroll. Nivån på förståelsen bör vara så pass djup att man i en framtida yrkessituation kan delta i diskussioner kring val av komponenter, utformning av detaljer och delsystem för att erhålla efterfrågad funktion och prestanda. De maskinelement som tas upp i kursen är främst rullningslager, hydrodynamisk smorda glidlager, skruvförband, skruvfjädrar, bromsar, kuggväxlar och remväxlar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Redogöra för de olika maskinelementens principiella funktionssätt och karaktäristiska egenskaper.
  • Tillämpa beräkningsmetoder och dimensioneringskriterier för de behandlade maskinelementen.
  • Välja lämpligt maskinelement och utförande beroende på förutsättningar och driftssituation.
  • Konstruera önskade funktioner med de behandlade maskinelementen.
  • Identifiera möjligheter till konstruktionsförbättringar genom korrekt användning av de behandlade maskinelementen.
  • Presentera genomförda analyser och beräkningar från konstruktionsövningar såväl muntligt som i tekniska beräkningsrapporter.

  Innehåll

  Maskinelement är ett ämne där man tillämpar kunskaper och ingenjörfärdigheter som erhållits tidigare i grundutbildningen. Analys av maskinelement är till största delen tillämpning av mekanik, hållfasthetslära, materialteknik och matematik. En del nya antaganden behövs för att kunna hantera vanligen förekommande maskinelement. Utöver rena faktakunskaper tränas och behövs också viktiga ingenjörsfärdigheter: att självständigt göra antaganden och approximationer, att på egen hand strukturera komplexa problem, att handskas med problem som saknar en klar och entydig lösning. Maskinelement har därför en central ställning inom maskintekniken. Genom att skapa enkla modeller av maskinelement och sedan härleda matematiska uttryck som beskriver deras funktion och prestanda demonstreras det vi kallar för funktionsanalytiskt synsätt. Sju olika grupper av maskinelement behandlas i kursen: 
  • Rullningslager och axlar 
  • Krymp- och pressförband  
  • Remväxlar 
  • Kuggväxlar (inklusive planetväxlar) 
  • Bromsar 
  • Fjädrar
  • Skruvförband 
  Dessa sju olika grupper har valts för att demonstrera olika modelleringsmetoder samtidigt som de utgör vanligen förekommande maskinelement. Det finns naturligtvis många fler viktiga maskinelement men tiden till förfogande räcker inte till att behandla fler. Kurslitteraturen täcker dock ett stort område och är lämplig att användas som referenslitteratur i framtiden.

  Organisation

  Kursen omfattar föreläsningar, räkneövningar (kan ges i samband med föreläsning), tre konstruktionsövningar, två laborationer och gästföreläsningar.

  Litteratur

  Mägi, Melkersson och Evertsson, Maskinelement, Studentlitteratur, 2017, ISBN 9789144109053.
  Evertsson och Svedensten, Maskinelement - Övningar, Studentlitteratur 2005, ISBN 91-44-03619-1 
  SKF Huvudkatalog om rullningslager

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH, samt godkända konstruktionsövningar, godkända laborationer och närvaro vid gästföreläsningar.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på modul:
   • 2023-12-20: Digital tentamen Inte längre digital tentamen av Examinator
    [0213 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till ingen digital examination
  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2023-12-20: Digital tentamen Inte längre digital tentamen av Examinator
    [0213 Tentamen 4,5 hp] Ändrat till ingen digital examination