Kursplan för Hållbara produkter och produktionssystem

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable products and production systems
 • KurskodPPU206
 • Omfattning4 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Energi- och miljöteknologi, Maskinteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 4 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Dugga 4 hp
Betygsskala: UG
2 hp2 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  -Beskriva vad hållbarhet innebär och exemplifiera hur de ingående komponenterna relaterar till varandra.
  -Analysera materialval med hållbarhetsaspekterna i beaktan (Eco-design).
  -Jämför & värdera ett begränsat antal möjliga produktionssystem samt motivera valen utifrån ekonomi, miljö och sociala aspekter.
  -Jämför & värdera ett begränsat antal möjliga energislag samt motivera valen utifrån ekonomi, miljö och sociala aspekter.
  -Kunna diskutera hur ingenjörsrollen kan bidra till social hållbarhet utifrån individ-, företags-, samhälls- och globalt perspektiv.
  -Redogöra för grundläggande begrepp och tillämpa enkla metoder gällande miljö och hållbar utveckling.
  -Beskriva några grundläggande ekonomiska begrepp samt förklara hur det kan koppla till hållbarhetsfrågor.
  -Föra ett hållbart resonemang med avvägning av miljö, ekonomi och sociala aspekter på en industriell problemställning.
  -Förklara nyttan av att ha en hållbarhetsstrategi för att möjliggöra systematiska analyser och förbättringsarbeten inom produkt och produktionssystem.

  Innehåll

  Kursen Hållbara Produkter och Produktionssystem:
  -vinnlägger sig om att utveckla teknologernas medvetenhet och förståelse för teorier, metoder och ingenjörsverktyg riktade mot att kunna utveckla produkter och produktionssystem som är hållbara med avseende på ekonomi, miljö och sociala aspekter.

  -fokuserar på multidisciplinära frågeställningar inom produkt och produktionsutveckling i avsikt att öka medvetenheten om samspelet mellan discipliner och deras individuella inverkan på helheten.
  -har syftet att för teknologernas introducera hållbart tänkande och utveckla sådan färdighet med några av den virtuella teknikens verktyg att en fördjupning i ett kandidatarbete blir möjligt.
  -syftar även till att väcka intresse för fortsatta studier i ämnesområdet samt en medvetenhet som bevaras under kommande kurser  och fungera som förberedelse för dessa.

  Organisation

  Kursen innehåller introduktion till hållbarhetsaspekter inom produkt och produktionsutveckling samt ämnesmässiga block inom produktion, materialteknik, och energisystem som vardera innehåller:

  -föreläsningar
  -övningar/laborationer
  -seminarier
  -slutdugga
  Syftet med kursens praktiska moment är att skapa förståelse för och färdigheter i att utvärdera hållbarhetsaspekter inom nyckelområden (produkt och produktionssystem, energisystem, materialteknik, tillverkningsteknik, ekonomi) som senare under utbildningen är centrala. Syftet med studiebesöket är att skapa kontakt med den industriella verkligheten.

  Litteratur

  - Plan B 4.0 (.pdf dokument tillgängligt via Pingpong)
  - Ett antal publikationer tillgängliga via PingPong
  - Material från föreläsningar

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För att bli godkänd på kursen krävs;

  -Godkänt på skriftlig tentamen (dugga)
  -Godkända skriftliga samt muntliga presentationer.
  -Godkända laborationer samt inlämning av övningsuppgifter.
  -Obligatorisk närvaro (minst 80 %) på lektioner och handledning, samt aktivt deltagande på lektioner och handledningstillfällen.

  Betygsskala: U, G.