Kursplan för Från numeriskt underlag till fysisk modell

Kursplan fastställd 2022-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFrom numerical to physical product development
 • KurskodPPU025
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDSL
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 66116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0105 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kursen LMU602 Ytmodellering och solidmodellering, eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Kursen syftar till att studera ett industriellt produktutvecklingsflöde från idé till fungerande prototyp. Vidare syftar kursen till att förstå den information ett inskannat 3D underlag (punkmoln) ger. Kursen syftar vidare till att studera arbetet med samma produkt ur ett ytperspektiv, och ett solifdmodelleringsperspektiv. Kursen syftar även till att förstå friformsframställningens möjligheter och begränsningar med avseende på den digitala modell som skickas till utskrift.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • uppnått förståelse för förfarandet att röra sig mellan fysiska- och virtuella modellunderlag.
  • förstå hur man skapar ett effektivt flöde mellan dessa i produktutformningsprocessen.
  • tillägnat sig kunskaper och uppnått färdigheter i att läsa fysiska modeller samt skapa digitala modeller från det inlästa underlaget.
  • kunna reflektera över en digital modells möjlighet att skrivas ut i friformningsteknik med avseende på godstjocklekar och andra begränsningar.
  • ha kunskaper i att från en ytmodell skapa en solidmodell med godstjocklekar relevanta för aktuell produkt.
  • förstå vad tät modell innebär samt undersöka om aktuell modell är tät.

  Innehåll

  Genom hela kursen följer ett projekt som syftar till att belysa samspelet mellan digitala och fysiska modeller. Projektet tar sin början i en uppgift att formge ett föremål med vissa ingångsvärden. Föremålet tas fram med hjälp av 2D- och 3D skisser. Modellen förädlas och ändras fysiskt varefter den nya formen läses in i 3D-skanner. De nya data som lästs in används för att skapa nytt numeriskt underlag. Kursen avslutas med att ta fram fysisk modell i någon friformningsteknik.

  Organisation

  Kursen ges som föreläsningar och laborationer.

  Litteratur

  Kurslitteratur anges vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Aktivt deltagande i projektarbete med skriftlig och muntlig rapportering. Betygsskala U, G.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.