Kursplan för Produktutveckling: behov och krav

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProduct requirements engineering
 • KurskodMMT016
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDES
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMTS 6 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk [Översättning saknas: general.acronyms.sv]
 • Anmälningskod 56116
 • Max antal deltagare45
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Dugga 2 hp
Betygsskala: TH
2 hp
  0220 Projekt 4 hp
  Betygsskala: TH
  4 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Syfte

   Kursens syfte är att studenten skall utveckla kunskap om grundläggande arbetssätt och metoder för att identifiera, analysera och beskriva kunders/användares krav på produkters funktioner och egenskaper. Kursen avser träna studenten i genomförandet av en kartläggning av kunders/användares behov och krav på tekniska produkter. Kursen avser vidare att orientera om de nya metoder och arbetssätt som utvecklas inom området.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • redogöra för de olika moment som ingår i en övergripande process (en s.k. metaprocess) för insamling och analys av kund-/användarkrav
   • redogöra för grundläggande principer för planering och genomförande av en undersökning av kunders/användares krav och önskemål på en teknisk produkt
   • planera och genomföra en s.k. brukarstudie 
   • på ett medvetet sätt välja mellan olika datainsamlings- och analysmetoder. Detta innebär att
   • redogöra för likheter och skillnader mellan olika frågebaserade metoder respektive olika observationsbaserade metoder
   • redogöra för vilka metoder som genererar vilken typ av information samt några grundläggande sätt att analysera kvalitativa respektive kvantitativa data
   • motivera de val som gjorts 
   • analysera insamlad information och dra slutsatser med avseende på produktutformning
   • formulera en kravspecifikation på en produkt/teknisk lösning utifrån en beskriven problembild. 
   • skriftligt och muntligt kommunicera genomförande och resultat 
   • kunna hantera etiska frågor kring användares deltagande i produktutveckling

   Innehåll

   Kursinnehållet behandlar: - olika perspektiv i produktutveckling - den användarorienterade produktutvecklingsprocessen - teoretiska utgångspunkter för kartläggning av behov och krav - behovsbegreppet - tillgängligheten hos olika kravtyper - metodik och metoder för kartläggning av kundens/brukarens behov och krav - produktrepresentationer och deras roll i dialogen mellan kund/användare och produktutvecklare - analys och representation av information för företagsextern och -intern kommunikation

   Organisation

   Kursen omfattar föreläsningar, litteraturstudier samt ett projektarbete.

   Litteratur

   Kurskompendium

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Examination baseras på en individuell skriftlig dugga/tentamen och ett projektarbete. Projektarbetet ger betyget UK, 3, 4 eller 5. Den individuella duggan/tentamen ger betyget UK, 3, 4 eller 5. Kursens slutbetyg är en sammanvägd bedömning av projektarbetet respektive dugga/tentamensresultat.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.