Kursplan för Grundläggande fysik

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBasic physics
 • KurskodMCC160
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMED
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMedicinteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 73121
 • Max antal deltagare80
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Projekt 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0320 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 29 Okt 2024 fm J DIG
 • 07 Jan 2025 fm J DIG
 • 28 Aug 2025 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inledande matematik, Matematisk analys i en variabel, Linjär algebra

Färdighetsmässiga förkunskaper: hantering av linjära differentialekvationer av första och andra ordningen, hantering av vektorer.

Syfte

Kursen syftar till att examinera studenter med goda färdigheter att hantera grundläggande fysikaliska begrepp och samband rörande solida kroppar och fluiders mekaniska och termiska egenskaper, på ett sätt som är ingenjörsmässigt relevant för särskilt medicintekniska tillämpningar. Efter genomgången kurs ska studenten ha förvärvat de fysikkunskaper som internationellt förväntas efter en första fysikkurs på universitetsnivå.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • fomulera lagarna om rörelsemängdens och den mekaniska energins bevarande, känna till deras begränsningar och använda lagarna som verktyg för att lösa enkla mekaniska problem.
 • använda centrala begrepp och samband inom Newtonsk mekanik, mekanisk vågutbredning, värmelära och termodynamik för att avgöra vilka konsekvenser som är rimliga i en väldefinierad situation med givna förutsättningar. Användandet inbegriper att kunna utföra enklare beräkningar.
 • renodla medicintekniskt relevanta och realistiska problemställningar för att dra användbara slutsatser utgående från begrepp och samband från Newtonsk mekanik, mekanisk vågutbredning, värmeledning och termodynamik.
 • uppskatta storleksordningar, göra dimensionsanalys och räkna med lämpligt antal värdesiffror.
 • inleda ett medicintekniskt designprojekt med ett ingenjörsmässigt angreppssätt.

Innehåll

Uppskattning av storleksordningar
Enheter
Newtons lagar
Rörelsemängd och rörelseenergi i kollisioner
Stela och elastiska kroppar, fluider
Oscillationer, mekaniska och akustiska vågor
Värmeledning
Temodynamik
Exempel på centrala begrepp som ingår:
statisk jämvikt, rörelse, krafter, moment, rörelsemängd, arbete, kinetisk och potentiell energi, tryck, viskositet, amplitud, våglängd, frekvens, utbredningshastighet, vågtal, fas, Dopplerskift, värmekapacitet, konduktion, konvektion och strålning, temperatur, Carnotmaskinen, entropi

Organisation

Kursen ges i form av projektarbete med handledning, samt lektioner i helklass. Mer information ges på kurshemsidan innan kursstart.

Litteratur

Young and Freedman: University Physics with Modern Physics, kapitel 1 – 18 (betoning på kapitel 1, 5-8, 11-12, 14-20)

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras genom obligatoriska inlämningsuppgift(er), ett betygssatt projekt och en betygssatt skriftlig tentamen i slutet av kursen. Slutbetyget baseras på betygen på projektet och på tentamen. Mer detaljerad information ges på kursens webbsida på Canvas före kursstart.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.