Kursplan för Modellering och tillverkning av mikro-och nanokomponenter

Kursplan fastställd 2021-04-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnModeling and fabrication of micro/nanodevices
 • KurskodMCC115
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPNAT
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionMIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 18119
 • Max antal deltagare35 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MC2s renrumskurs.

Syfte

Kursen ger studenterna en introduktion till forskning och fabrikation av komponenter i renrumsmiljö, vilket är viktigt för senare aktiviteter både inom forskningen och inom mikro- och nanoteknologisk industri.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • få praktisk erfarenhet av mikro- och nanokomponent-tillverkning;
 • förvärva färdigheter i självständig vetenskaplig forskning och projektplanering;
 • förvärva förståelse av de fenomen och processtekniker som ingår i projekt;
 • få praktisk erfarenhet av renrumsarbete och processmaskiner i MC2:s renrum;
 • skaffa ordentligt laboratoriebeteende (säkerhet, kemikaliehantering, datoranvändning, användning av labbok);
 • få erfarenhet av att arbeta i en forskargrupp;
 • få träning i att skriva vetenskapliga rapporter;
 • kunna sätta utfört arbete och resultat i ett större sammanhang;
 • identifiera etiska spörsmål inom nano-området (och/eller närliggande områden) och diskutera metoder för deras hantering, baserat på ett grundläggande teoretiskt ramverk.

Innehåll

Studenterna arbetar i grupper om 2-4 personer, antingen på projekt som erbjuds innan kursstart eller projekt som studenterna hittar själva, genom att kontakta olika forskargrupper och respektive professorer. I det senare fallet bör professor som går med på att handleda ett nytt projekt lämna in en kort (en halvsida) projektbeskrivning till kursansvarig. Tidig registrering för kursen är mycket viktigt eftersom fördelningen av projekt sker precis vid introduktionsföreläsningen.

Arbetet består av litteraturstudier av området och relevanta processer, projektering, tillverkning, karakterisering och författande av en vetenskaplig rapport. Kursen avslutas med ett seminarium där studenterna presenterar sitt arbete.

Organisation

Introduktionsföreläsning där de tillgängliga projekten fördelas bland studenterna. Det är mycket viktigt att inte missa den föreläsningen eftersom antal projekt och platser är begränsade. Etikseminarier/föreläsningar och en etikhemuppgift.


Litteratur

Skall föreslås av projektets handledare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Två obligatoriska etikseminarier/föreläsningar samt skriftlig etikhemuppgift (min 1 sida). Skriftlig vetenskaplig rapport (min 8 sidor) plus muntlig presentation. Att hålla en labbok med handskrivna anteckningar som gjorts under projektets gång är obligatoriskt. Betyget (godkänt/icke godkänt) grundar sig på det praktiska utförandet, den skriftliga rapporten, hemuppgiften, och den muntliga presentationen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.