Kursplan för Teknisk kommunikation 2

Kursplan fastställd 2021-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnical communication 2
 • KurskodLSP305
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionVETENSKAPENS KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 64128
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 10 Jan 2022 fm L
 • 12 Apr 2022 em J
 • 22 Aug 2022 fm J

  Examinator

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  CIU200 - Teknisk kommunikation 1

  Syfte

  Kursen Teknisk kommunikation 2 syftar till att förbereda kemiingenjörsstuderande för den intensiva kommunikationssituation de ställs inför i sin framtida yrkesroll som högskoleingenjörer i Sverige eller utomlands, samt att förbereda studenterna för samarbetsintensiva situationer som kräver mycket goda kommunikationsstrategier även under utbildningstiden. Ett övergripande syfte är därför att de studerande ska kunna reflektera kring språk och kommunikation för ett livslångt lärande. En av kursens pedagogiska grundtankar är att de studerandes kunskaper ska fördjupas genom att arbeta med teknisk kommunikation integrerat med kemiämnen.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • skriva effektiva akademiska texter, t. ex. sammanfattning och/eller laborationsrapport, på bra engelska vad avser språkriktighet, form och stilistik.
 • kritiskt läsa och analysera akademiska och vetenskapliga texter inom sitt utbildningsområde.
 • presentera vetenskapligt innehåll muntligt med syfte att undervisa, förklara och argumentera i relation till problemlösning.
 • ge konstruktiv kritik i syfte att förbättra kollegors skriftliga och muntliga kommunikation genom kamratrespons.

 • Innehåll

  Teknisk kommunikation 2 är den första delkursen av kurserna i Teknisk kommunikation på kemiingenjörsprogrammet som genomförs på engelska. Kursen ger träning i muntlig och skriftlig färdighet, presentationsteknik och skrivande. Under läsperiod 2 består kursen i stor utsträckning av träning i språkfärdighet och grammatik baserat på generella texter, och träningen kopplas till arbete med teknisk eller vetenskaplig text från kemiområdet.  Under läsperiod 3 fokuseras arbetet främst på muntliga och skriftliga uppgifter i samverkan med en kemikurs. I samband med textproduktion används ett processinriktat förhållningssätt till skrivande. Detta innebär att texten bearbetas i flera steg samt att kamratrespons och förmåga att analysera sin egen text är viktiga verktyg för att utveckla text.

  Organisation

  Kursen kräver aktivt studentdeltagande och bygger på såväl individuellt arbete som arbete i grupp. Delkursen genomförs över läsperiod 2 och 3 i årskurs 2. Under de två läsperioderna ges kursen i seminarier om två eller fyra timmar fördelat under läsperioderna. Seminariets utformning varierar med kursens utveckling och omfattar seminariediskussioner och språkhandledning, samt muntlig presentation.

  Litteratur

  EngOnline. English grammar online tool

  Chalmers Writing Guide. Tillgänglig online

  Write Reports for Science and Engineering (WRiSE). Tillgänglig online

  En engelsk 'Learner's Dictionary' såsom Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (ISBN 978 1405 02526 3), eller motsvarande

  Mycket av kursens material förmedlas via kursaktiviteten i lärplattformen Canvas.

  Rekommenderat material: Write Reports for Science and Engineering (WRiSE), tillgänglig på http://www.usyd.edu.au/learningcentre/wrise/home.html

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Kursen Teknisk kommunikation 2 för kemiingenjörsprogrammet är en graderad kurs. Kursen omfattar obligatoriska inlämningsuppgifter med betygsskala U och G eller U, 3-5. Betyg baseras på text för en allmän publik, obligatoriska inlämningsuppgifter, seminarieuppgifter samt presentationer under kursens gång. I de uppgifter som integreras med andra ämnen på programmet gäller att integrationen omfattar samläsning med gemensam examination men enskild bedömning och gradering.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.