Kursplan för Kvalitet och driftsäkerhet

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnQuality and reliability control
 • KurskodLMT991
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIEPL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 68122
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0103 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2024 em L DIG
 • 03 Apr 2024 fm L DIG
 • 21 Aug 2024 em L DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen syftar till att ge en bred kunskap och föreståelse i de olika moment och aktiviteter som ingår i ett företags arbete med frågor relaterade till kvalitet och driftsäkerhet. Både övergripande filosofier liksom praktiskt förankrade metoder gås igenom.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för centrala begrepp inom kvalitetsområdet samt för kvalitetsbegreppets utveckling i ett historiskt perspektiv.
 • Redogöra för kvalitetskoncept såsom Total Quality Management samt kopplingen mot förbättringskoncept som Six Sigma och lean production.
 • Ha kännedom om ledningssystem för kvalitet och de standarder som är tillämpliga
 • Redogöra för underhålls- och driftsäkerhetskoncept, såsom Total Productive Maintenance, Reliability Centered Maintenance samt Smart Maintenance
 • Redogöra för tillgänglighetsbegreppet och dess ingående komponenter 
 • Redogöra för ekonomiska konsekvenser i samband med fel och störningar
Färdigheter och förmågor
 • Tillämpa ett antal ingenjörs- och kvalitetsverktyg, exempelvis 7 QC verktygen, Failure Mode and Effect Analysis, Quality Function Deployment och Failure Tree Aanlysis
 • Göra enklare systemtillförlitlighetsberäkningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Analysera utrustningseffektiviteten hos ett produktionssystem och föreslå förbättringsåtgärder
 • Tillämpa statistiska metoder för underhållsplanering

Innehåll

I kursen beaktas både tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter på arbete med kvalitet och driftsäkerhet, med avsikt att förmedla en helhetssyn. Centrala begrepp i kursen är kvalitetsledning, kvalitetssystem, kvalitetssäkring, kvalitetsmetoder, kvalitetsrevision, ständiga förbättringar, riskanalys, driftsäkerhet, funktionssäkerhet, underhållsmässighet, underhållssäkerhet, tillgänglighet, utrustningseffektivitet, underhållsplanering, Life Cycle Cost och Life Cycle Profit.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och övningar samt datorlaborationer. Föreläsningarna avser att introducera och exemplifiera för kursen centrala begrepp, modeller och metoder för kvalitets- och driftsäkerhetsarbete. Övningarna och laborationerna syftar att ge tillfälle till fördjupning inom centrala delar av företagens arbete med kvalitets- och driftsäkerhetsfrågor. 

Litteratur

Bergman B. och Klefsjö B. "Kvalitet från behov till användning" samt artiklar och länkar till e-böcker.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på två duggor, skriftlig tentamen, obligatoriska föreläsningar och inlämningsuppgifter.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.