Kursplan för Tillämpad matematisk statistik

Kursplan fastställd 2020-02-27 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStatistics with applications
 • KurskodLMA522
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 65138
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Mar 2021 fm L
 • 08 Jun 2021 em L
 • 26 Aug 2021 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna LMA401 Matematisk analys och MVE580 Linjär algebra och differentialekvationer, eller motsvarande kunskaper.

Syfte

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i grundläggande sannolikhetsteori för att med dessa kunskaper som bas kunna tillgodogöra sig statistiska metoder som används inom teknik och naturvetenskap. De praktiska momenten återfinns inom statistisk försöksplanering för att med utgångspunkt från teorin bibringa en god förståelse och insikt i hur metoderna kan tillämpas i praktiken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förstå slumpens påverkan på olika situationer.
 • göra enklare riskberäkningar.
 • dra slutsatser från undersökningar.
 • säkerställa att en konstruktion verkligen kommer att uppfylla användarens krav.
 • säkerställa att en produktionsprocess är upplagd så att man kan starta en serieproduktion utan allvarliga igångsättningsproblem.
 • planera försök i tidigare utvecklingsskeden så att en hög konstruktionskvalitet säkerställs.

Innehåll

Kursen är upplagd så att vi börjar med grundläggande sannolikhetslära. Därefter följer genomgång av stokastiska variabler samt de vanligaste sannolikhetsfördelningarna med väntevärden och varianser, funktioner av stokastiska variabler samt centrala gränsvärdessatsen. Inom inferensområdet ingår intervallskattning. Kursen avslutas med de industrinära områdena statistisk försöksplanering med faktorförsök och reducerade faktorförsök samt statistisk kvalitetsstyrning och duglighet.

Kursen innehåller följande moment:

Sannolikhetslära:
 • Grundläggande sannolikhetsbegrepp
 • Beroende och oberoende händelser
 • Kombinatorik
 • Stokastiska variabler samt deras väntevärden och varianser
 • De diskreta sannolikhetsfördelningarna allmän, likformig, hypergeometrisk, binomial- och poissonfördelning
 • De kontinuerliga sannolikhetsfördelningarna allmän, rektangel- exponential-, Weibull- normal-, t- och Chi2-fördelning
 • Funktioner och summor av stokastiska variabler
 • Centrala gränsvärdessatsen
Statistisk inferens:
 • Intervallskattning
Statistisk försöksplanering:
 • Faktorförsök
 • Reducerade faktorförsök
 • Blockning
Statistisk kvalitetsstyrning:
 • Acceptanskontroll enligt attributmetoden
 • Statistisk processtyrning med hjälp av styrande diagram
 • Duglighet

Organisation

Kursen omfattar ca 35 föreläsningar där föreläsningarna blandas med inslag av räkneövningar samt en laboration inom området försöksplanering.

Litteratur

Meddelas på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH, samt godkänd laboration. Maximalt poängantal på tentamen är 50. För betyg 3 krävs minst 20 poäng på tentamen, för betyg 4 krävs minst 30 poäng på tentamen, och för betyg 5 krävs minst 40 poäng på tentamen.