Kursplan för Tillämpad matematisk statistik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStatistics with applications
 • KurskodLMA201
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIELL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 63112
 • Max antal deltagare90
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundkurser i Algebra och Analys.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i grundläggande sannolikhetsteori för att med dessa kunskaper som bas kunna tillgodogöra sig statistiska metoder som används inom teknik och naturvetenskap. De praktiska momenten återfinns inom statistisk försöksplanering för att med utgångspunkt från teorin bibringa en god förståelse och insikt i hur metoderna kan tillämpas i praktiken. Vidare skall studenten få grundläggande kunskaper om Markovkedjor.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • förklara slumpens inverkan på olika situationer 
  • göra enklare riskberäkningar genom att använda några kända sannolikhetsfördelningar
  • beräkna lokaliseringsmått och spridningsmått så som väntevärde, median, kvartil, percentil, standardavvikelse, varians och kvartilavstånd
  • göra sannolikhetsberäkningar i mer komplicerade situationer, som kräver summor och linjärkombinationer av stokastiska variabler, samt kunna använda Centrala gränsvärdessatsen och några övriga approximationer
  • dra slutsatser från undersökningar genom att under olika antagande beräkna konfidensintervall för väntevärden, standardavvikelser, varianser och andelar
  • använda Markovkedjor i diskret och kontinuerlig tid för att t.ex. bedöma driftsäkerheten i kopplade system.
  • förklara hur man undersöker hur olika faktorer samspelar och påverkar ett resultat genom att utföra faktorförsök

  Innehåll

  Kursen är upplagd så att vi börjar med grundläggande sannolikhetslära. Därefter följer genomgång av stokastiska variabler samt de vanligaste sannolikhetsfördelningarna med väntevärden och varianser, funktioner av stokastiska variabler samt centrala gränsvärdessatsen. Inom inferensområdet ingår intervallskattning. Därefter kommer en del av kursen som handlar om statistisk försöksplanering med faktorförsök och reducerade faktorförsök. Kursen avslutas med Markovkedjor med diskret och kontinuerlig tid

  Kursen innehåller följande moment:

  Sannolikhetslära:

  Grundläggande sannolikhetsbegrepp
  Beroende och oberoende händelser
  Kombinatorik
  Stokastiska variabler samt deras väntevärden och varianser
  De diskreta sannolikhetsfördelningarna allmän, likformig, hypergeometrisk, binomial- och poissonfördelning
  De kontinuerliga sannolikhetsfördelningarna allmän, rektangel-, exponential-, Weibull-, normal-, t- och Chi2-fördelning
  Funktioner och summor av stokastiska variabler
  Centrala gränsvärdessatsen

  Statistisk inferens:

  Punktskattning, Intervallskattning

  Statistisk försöksplanering:

  Faktorförsök
  Reducerade faktorförsök
  Blockning 

  Markovkedjor:

  Övergångssannolikheter 
  Absorberande tillstånd 
  Stationära fördelningar 
  Tillförlitlighet hos kopplade system

  Organisation

  Kursen omfattar ca 28 föreläsningar och 7 övningstillfällen där föreläsningarna blandas med inslag av räkneövningar samt en laboration inom området försöksplanering.

  Litteratur

  Meddelas på kurshemsidan

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygsskala TH, samt godkänd laboration. Maximalt poängantal på tentamen är 50. För betyg 3 krävs minst 20 poäng på tentamen, för betyg 4 krävs minst 30 poäng på tentamen, och för betyg 5 krävs minst 40 poäng på tentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.