Kursplan för Styrprojekt

Kursplan fastställd 2021-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLogic control project
 • KurskodLEU076
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kurserna LEU432 Grundläggande datorteknik och LEU471 Elektriska kretsar, eller motsvarande kunskaper.

  Syfte

  Mekatronikingenjören skall behärska system av givare, aktuatorer samt fast och programmerbar elektronik för att styra förlopp hos en mekanisk process. Syftet med denna kurs är att ge studenten insikt i och kunskap om de metoder och den utrustning som förekommer vid styrning och övervakning av processer, maskiner och andra anläggningar. Huvuddelen av kursen utgörs av ett projektarbete vars syfte är att studenten utifrån funktionsspecifikation skall konstruera, funktionsprova och felsöka ett större system med flera samverkande funktioner både vad gäller hårdvara och programvara. Muntlig och skriftlig rapportering skall övas.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • arbeta i grupp för att planera och lösa en gemensam projektuppgift,
  • formulera logiska lösningar för två olika typer av styrutrustningar: programmerbara styrsystem (PLC) och mikrokontroller (MCU),
  • hantera programmeringsmiljöer och utveckla styrprogram för PLC och mikrokontroller,
  • dimensionera komponenter, rita kopplingsschema och koppla elektronik för signalomvandling,
  • felsöka och verifiera funktionen,
  • skriva en väldisponerad rapport,
  • muntligen presentera disciplinspecifikt ämnesinnehåll.

  Innehåll

  • Projektplanering och projektgenomförande.
  • Principiell uppbyggnad av styr-, regler- och övervakningssystem.
  • Uppbyggnad och funktion av mikrokontroller (MCU) och programmerbara styrsystem (PLC).
  • Programmering av PLC i språken FBD och SFC. Programmering av MCU i C.
  • Signalanpassning mellan de olika styrenheterna, sensorer och aktuatorer.
  • Felsökning i egen och andras kopplingar och program.
  • Skriftliga och muntliga uppgifter inriktade mot rapportskrivning och projektdokumentation, strategier för effektiv kommunikation och muntlig presentationsteknik.
  • Ett processinriktat förhållningssätt till skrivande vilket innebär att texten bearbetas i flera steg samt att kamratrespons och förmåga att analysera sin egen text är viktiga verktyg att utveckla text.

  Organisation

  Huvuddelen av kursen består av ett projektarbete i grupper om normalt två studenter där olika typer av styrutrustning utifrån kravspecifikation i samverkan skall fås att styra en mekanisk process. Projektarbetet sker dels i laborationssal med nödvändig hårdvara och dels på egen hand i simulatormiljö. Passen i laborationssal har obligatorisk närvaro. Mellan passen i laborationssal ges schemalagda frivilliga handledningstillfällen för de delar av arbetet som ska genomföras på egen hand. Under kursen ges föreläsningar samt en obligatorisk gästföreläsning. Föreläsningarna ger underlag för genomförandet av projektuppgiften, rapport och muntlig presentation. Kursen avslutas med skriftlig rapport och muntlig redovisning av projektet. Kursens språkutvecklande del omfattar obligatoriska seminarier och laborationer.

  Litteratur

  Kurskompendier och övrigt material kan nedladdas från kursens hemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Aktivt deltagande i projektarbetet. Närvaro vid obligatoriska pass i laborationssal och vid gästföreläsning.
  Godkänt genomförd projektuppgift, godkänd muntlig och skriftlig rapportering av projektarbetet. Alla laborationspass i sal handleds och iakttas av lärare.
  Aktivt deltagande, skriftlig och muntlig presentation av uppgifter kopplade till projektarbetet.
  Obligatorisk dugga.
  Betygsskala godkänt/underkänt.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.