Kursplan för Avancerad analytisk kemi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced analytical chemistry
 • KurskodKBT315
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMCN
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeBioteknik, Kemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 30113
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Min. antal deltagare12
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0119 Laboration 3,7 hp
Betygsskala: UG
3,7 hp
  0219 Inlämningsuppgift 3,8 hp
  Betygsskala: TH
  3,8 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Grundläggande universitetskurs i kemi, inklusive analytisk och fysikalisk kemi, samt matematik.

   Syfte

   • Ge djupare förståelse av principerna med analys, inklusive design av provtagningsprotokoll, förbehandling utvärdering av data samt av instrumenten som används i modern analys.
   • Studenterna skall tänka kritiskt och kunna göra informerade val mellan analytiska tekniker metoder och instrument.
   • Studenterna skall kunna tolka analysdata.
   • Lära sig principerna om kvalitetskontroll och säkerhet.
   • Kunna använda sina kunskaper för att lösa ett praktisk analytiskt problem.
   • Vara familjära med den nutida analytiska litteraturen för att kunna granska, välja, läsa och diskutera vetenskapliga publikationer relevanta till ämnet.
   • Träna studenterna i metoder för multivariat utvärdering.
   • Ge erfarenhet i att hantera och tolka ett spektra av analytiska data.
   • Kunna muntligt och skriftlig presentera ämnet.
   • Träna på att tänka kritiskt oberoende av ämnet.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Förklara analytiska processer
   • Kunna välja lämplig analytisk teknik och metod för ett givet problem inklusive provförberedelse, instrumentell teknik, valideringsmetod samt utvärdering.
   • Använda multivariat statistik för verifikation av spektroskopiska data
   • Förklara och jämföra analytiska tekniker
   • Använda LC, GC-MS, LC-MS, IC, AAS
   • Designa och modifiera analytiska protokoll
   • Tolka masspektra från GC-MS eller LC-MS
   • Använda "good laboratory practice"
   • Utvärdera och kritisk granska data från litteraturen.
   • Presentera resultat i relation till "state of the art", både skriftligt och muntligt.
   • Förstå etiska problem och principer runt forskning och ingenjörsteknik med särskild fokus på analytisk vetenskap.

   Innehåll

   föreläsningar (ges på engelska):
   • Översikt över analytiska system, GLP;
   • Aspekter vid provförberedning;
   • Kromatografi teori och instrumentation;
   • Vätskekromatografi, gradient eluering;
   • Analytisk kemi i industriella miljöer, GLP;
   • Multivariat data analys - PCA, PLS;
   • Biosensorer, QCM tillämpningar;
   • Masspektrometri, avancerade prov och instrumentation;
   • Process analys;
   • Mikroteknologi i analytiska applikationer;
   • Forsknings- och ingenjörsetik, projektledning.
   Laborationer (ges på engelska):
   LC, cold vapor AAS eller jon kromotografi, GC-MS eller LC-MS

   Datorövningar (ges på engelska):
   Multivariat analys, PCA & PLS med Umetrics SIMCA;

   Organisation

   Föreläsningar, laborationer, datorövningar

   Litteratur

   Utdelat material samt kursbok "Quantitative Chemical Analysis" D. C. Harris, 7th.eller 8th Ed, ISBN: 0716770415.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Två diagnostiska prov, en skriftlig individuell uppgift och en presentation. För slutbetyg krävs godkända laborationer och datorövningar.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2023-04-06: Examinator Examinator ändrat från Aldo Jesorka (aldo) till Ann-Sofie Cans (cans) av Viceprefekt
     [Kurstillfälle 1]