Kursplan för Perspektiv på kemiteknisk verksamhet

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPerspectives on chemical engineering
 • KurskodKBT271
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKMT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 6 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 53133
 • Max antal deltagare70
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Projekt 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp
0218 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0318 Tentamen 2,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp
 • 28 Maj 2024 fm J
 • 07 Okt 2023 em J
 • 27 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kemi

Syfte

Kursen introducerar kemiteknik och lyfter olika perspektiv på kemiteknisk verksamhet med en hållbar samhällsutveckling som utgångspunkt. Ett särskilt fokus läggs på att identifiera förändringsbehov och konsekvenser av och hinder för sådana förändringar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva kemisk och kemiteknisk industri samt dess specifika förutsättningar och utmaningar, inklusive sociala och ekonomiska aspekter samt miljöaspekter
 • använda materialbalanser för att uppskatta storleken på materialflöden i olika flödes- och reaktionssystem
 • beskriva vad som menas med livscykelperspektiv, bioraffinaderier, industriell symbios samt de idéer som ligger bakom dessa begrepp och de utmaningar som de medför, inklusive sociala och ekonomiska aspekter samt miljöaspekter
 • beskriva utmaningarna i att förändra kemiteknisk verksamhet, inklusive sociala och ekonomiska aspekter samt miljöaspekter
 • beskriva utmaningarna i att förändra sitt eget eller andras beteende
 • utföra en enkel hållbarhetsutvärdering av en förändring i kemisk eller kemiteknisk industri
 • diskutera lämplig presentationsteknik för olika sammanhang

Innehåll

 • Introduktion till kemiteknisk verksamhet. Vad är kemiteknik? Vilka är och hur fungerar de vanligaste enhetsoperationerna? Hur ser kemiteknisk verksamhet i Sverige och världen ut och vad är dess specifika förutsättningar och utmaningar?
 • Hållbar utveckling som kontext för kemiteknisk industri. Vad menar man med hållbar utveckling? Hur arbetar industrin med hållbar utveckling? Hur kan man bedöma om en förändring leder till något mer hållbart?
 • Relevanta begrepp. Vad är ett bioraffinaderi och vilka idéer/mål ligger bakom det begreppet? Vad är industriell symbios och vilka idéer/mål ligger bakom det begreppet? Vad är ett livscykelperspektiv och vilka idéer/mål ligger bakom det begreppet?
 • Verktyget materialbalans. Vad bygger verktyget på för grundläggande principer för materialflöden? Varför och i vilka olika sammanhang används materialbalanser? Hur gör man enkla materialbalanser i olika sammanhang?
 • Projekt i grupp om kemiteknisk verksamhet. I projektet läggs fokus på att översiktligt undersöka vad en hållbarhetsomställning i industrin skulle innebära i form av konsekvenser för ekonomi, miljö, hälsa och samhälle samt vilka hinder som kan finnas i att uppnå en sådan förändring och hur dessa kan överbryggas. En enkel hållbarhetsutvärdering görs (med utgångspunkt i en miljökonsekvensbeskrivning). Innefattar rapportskrivning inklusive granskning av annan grupps rapport samt muntlig presentation. Studenterna får reflektera kring presentationstekniska aspekter.
 • Individuellt projekt om konsumentens/medborgarens roll: I projektet läggs fokus på att identifiera förändringsbehov i vardagen och översiktligt undersöka konsekvenserna och utmaningarna av en praktisk förändring av den egna vardagen under en veckas tid, t ex relaterat till kost, el-användning, vattenanvändning, inköp, transporter. Efter genomfört projekt lämnas kort redogörelse inför ett seminarium där studenter först i grupp och sedan i helklass berättar om och jämför sina erfarenheter.

Organisation

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, övningar och projekt

Litteratur

Diverse kompendier, rapporter och artiklar

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Inlämningsuppgifter för relevanta begrepp (livscykelperspektiv, bioraffinaderier, industriell symbios), materialbalanser samt presentationsteknik
 • Projekt om kemiteknisk verksamhet examineras genom deltagande i arbetet, granskning av annan grupps rapport, godkänd skriftlig rapport samt muntlig presentation
 • Individuellt projekt examineras bl a genom inlämning av redogörelse samt deltagande i seminarium
 • Skriftlig tentamen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.