Kursplan för Global kemisk hållbarhet

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGlobal chemical sustainability
 • KurskodKBT140
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPISC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Kemiteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 25111
 • Max antal deltagare60 (minst % av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kunskaper i miljökemi eller miljövetenskap på universitetsnivå förutsätts men krävs inte.

  Syfte

  Kursen syftar till att hjälpa ingenjörsstudenter att vidareutveckla förmågan att identifiera hållbarhetsutmaningar för teknik och industrin och se och utveckla vägar till mer hållbara alternativ.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  Diskutera industrins och teknikens roll i Antropocen och i sammanhanget av en hållbar samhällsutveckling

  Identifiera hållbarhetsutmaningar för tekniken och industrin, och beskriva hållbarhetsutmaningar relaterade till processindustri och kemikalier

  Beskriva fältet industriell ekologi och tillämpa några av fältets begrepp och verktyg, och diskutera styrkor och begränsningar hos dem i olika sammanhang

  Identifiera förändringsbehov för tekniken och industrin och utveckla och utvärdera lösningar och vägar till mer hållbara alternativ


  Innehåll

  Kursen använder begrepp och verktyg från industriell ekologi for att utforska industrin och tekniken i ett sammanhang av en hållbar samhällsutveckling. Den riktar sig till ingenjörsstudenter på masternivå (särskilt inom kemiteknik men studenter från alla ingenjörsprogram är välkomna). Med en startpunkt i industrins och teknikens roll i samhällets utveckling, miljöpåverkan och resursutarmning, avser den att ge redskap för att identifiera förändringsbehov och vägar framåt för tekniken och industrin (särskilt avseende processindustri och kemisk industri). Begrepp och verktyg som adresseras inkluderar: Antropocen; Jordsystemet; Planetära gränser; De globala målen; Försiktighetsprincipen; Industriell ekologi; Grön kemi; Livscykelperspektiv; Mänskligt välmående; Värdsbild; Intressenter; Helhetsperspektiv; Svårbemästrade problem; Framtidstänkande

  Organisation

  Kursupplägget bygger på aktivt studentdeltagande och engagemang i olika delar. Kursen ger möjlighet till lärande genom en variation av olika typer av lärandeaktiviteter. I övningar och föreläsningar uppmanas studenterna att dela med sig av sina egna erfarenheter till andra studenter och till lärarna. Den multikulturella miljön i klassen med studenter från hela världen och från olika utbildningsprogram ses som en tillgång.

  Verktyg som tränas inkluderar:
  • Olika uppsättningar av hållbarhetsprinciper
  • Intressentanalys
  • Multikriterieanalys
  • Backcasting med scenarieplanering

  Kursen ger också erfarenhet av att använda generiska kompetenser från tidigare kurser, t ex:
  • Muntlig och skriftlig presentation
  • Arbete i grupp
  • Projektarbete

  Litteratur

  Utvalda texter (rapporter och artiklar).

  Presentationsfiler och annat material från föreläsningar och övningar.

  Studentrapporter.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  50% av totala poängen kan inhämtas vid den skriftliga tentamen och 50% kan inhämtas genom deltagande och prestation i olika andra aktiviteter.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.