Kursplan för Separationsteknik 2

Kursplan fastställd 2023-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSeparation technology 2
 • KurskodKBT012
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64113
 • Max antal deltagare35
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0221 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 29 Maj 2024 em J
 • 07 Okt 2023 fm J
 • 19 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MVE525 Matematisk analys, LKT084 Industriell kemi, LKT053 Fysikalisk kemi samt LKT320/321 Teknisk termodynamik, eller motsvarande.

Syfte

Kursen skall ge grundläggande teori för masstransport samt kunskap om den för kemisk industri karaktäristiska apparaturen för separation - funktion, konstruktion samt hur dessa beräknas med avseende på dimension och kapacitet. Separationsprocesserna spelar en avgörande roll vid en miljö- och energiteknisk korrekt utformning av alla typer av industriella processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva enhetsoperationen absorption, samt enhetsoperationer som genom mekanisk inverkan och/eller med värme utför separationsoperationer som betecknas som heterogena processer.
 • Förklara fenomenet som olika separationsmetoder bygger på , "separating agent" och drivande kraft.
 • Kunna tillämpa metoder för utformning och beräkning av kapaciteten hos separationsutrustningar.
 • Kunskap om funktionen för olika utrustning för avvattningsoperationer.

Innehåll

Kursen består av en teoretisk del, 6 hp, samt en laborationsdel på 1,5 hp.
Enhetsoperationen absorption studeras med designmetoder och apparatur. Teorin för kontinuerlig faskontakt tillämpas på masstransporten i fyllkroppskolonner för absorption.
Mekaniska enhetsoperationer diskuteras med filtrering och sedimentering som exempel med metoder för design och kapacitet för dessa operationer. Som en orientering diskuteras centrifugering.
Enhetsoperationen torkning med kopplad mass- och värmetransport gås igenom med designmetod och metod för beräkning av kapacitet.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, demonstrationsövningar samt räknestugor. Laborationskursen består av laborationerna absorption, filtrering, sedimentering, centrifugering samt fluidisation. I kursen ingår också ett projekt.

Litteratur

Henley, E. J., Seader, J., D., Roper, D.K., Separation process Principles. Third Edition. ISBN; 978-0-470-64611-3.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination sker i form av skriftlig tentamen bestående av en teoridel och en problemlösningsdel. För godkänd kurs krävs också godkända laborationer och projekt. Slutbetyg i skala 3-5 ges baserat på tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.