Kursplan för Separations- och apparatteknik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSeparation and chemical engineering design
 • KurskodKAA095
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKKMT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeKemiteknik
 • InstitutionKEMI OCH KEMITEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 53135
 • Max antal deltagare90
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0104 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2023 fm J
 • 04 Jan 2024 fm J
 • 22 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Transportprocesser, Grundläggande kemiteknik samt Termodynamik.

Syfte

Studier i Separations- och apparatteknik syftar till att ge förtrogenhet med de viktigaste kemitekniska enhetsoperationerna i processindustrin avseende separation. Moment som tas upp är separationsutrustningars funktion, dimensionering, konstruktion och ekonomiska drift. En korrekt utformning av separationsutrustning spelar en avgörande roll för en miljö- och energitekniskt korrekt utformning av alla typer av industriella processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva enhetsoperationer med mekanisk inverkan och med värme- och/eller materieöverföring mellan faser.
 • Redogöra för apparatur och dess funktion samt uppbyggnad för enhetsoperationerna indunstning, torkning, filtrering, lakning, vätska-vätskaextraktion samt sedimentering.
 • Förklara bakomliggande fenomen som ligger till grund för separationsmetoderna.
 • Formulera och använda fasjämviktsamband för system av vätska-vätska, fast fas-vätska samt ånga(gas)/vätska.
 • Kunna tillämpa metoder för att dimensionera och beräkna kapacitet för separationsutrustningar.
 • Identifiera och värdera lämpligt förbehandlingssteg samt lämplig separationsmetod utifrån aspekter som blandningens egenskaper respektive separationskrav.
 • Konstruera en lämplig sekvens av separationsmetoder för att uppnå önskvärda separationskrav.

Innehåll

I denna kurs tillämpas och utvecklas de principer och metoder som studerats i kursen Grundläggande kemiteknik. Separationsmetoder kan indelas i homogena och heterogena operationer. Exempel på homogena metoder är destillation som tidigare diskuterats i kursen Grundläggande kemiteknik. I denna kurs studeras dessutom lakning och extraktion. Exempel på heterogena metoder är olika avvattningsoperationer. Destillation och absorption är vanliga i raffinaderier och processindustrin medan avvattningsoperationer är mycket vanliga i exempelvis cellulosaindustrin, biotekniska processer samt vid vatten- och avloppsrening. Operationerna kan vara stegvisa eller kontinuerliga, båda typerna tas upp i kursen. Det finns två huvudgrupper av avvattningsoperationer - termiska och mekaniska. Exempel på termiska avvattningsoperationer som diskuteras är indunstning och torkning, två operationer som tillsammans med destillation är de mest energikrävande operationerna i svensk processindustri. Exempel på mekaniska avvattningsoperationer som tas upp är filtrering och sedimentering. I kursen behandlas också operationen fluidisation.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, demonstrations- samt studioövningar vilka kompletteras med övningstillfällen. I kursen ingår tre laborationer, indunstning, filtrering samt fluidisation.

Litteratur

Henley, E. J., Seader, J., D., Roper, D.K., Separation process Principles. Third Edition. ISBN; 978-0-470-64611-3

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras med en skriftlig tentamen bestående av en teori- och en beräkningsdel. För erhållande av slutbetyg fordras genomförda och godkända obligatoriska laborationer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.