Kursplan för Simulering och optimering av hållbara produktionssystem

Kursplan fastställd 2021-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSimulation and optimisation of sustainable production systems
 • KurskodIMS085
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 6 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp
0221 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs i statistik.
Grundläggande kurs i programmering.

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper för teorier, metoder och ingenjörsverktyg riktade mot att kunna utveckla produktionssystem som är hållbara med avseende på ekonomi, miljö och sociala aspekter. Kursen har ett syfte att introducera hållbart tänkande och utveckla sådan färdighet i avsikt att öka medvetenheten om samspelet mellan discipliner och deras individuella inverkan på helheten. Kursens syfte är också att introducera grunderna inom simulering och simuleringsbaserad optimering. Ett viktigt kursmål är att utveckla en diskret händelsestyrd simuleringsmodell av ett produktionssystem där etablerad teori om flödesanalys och optimering används för att rekommendera förbättringar med fokus på ekonomiska och ekologiska effekter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • LM1: Redogöra vad hållbarhet innebär och exemplifiera hur de ingående komponenterna relaterar till varandra.
 • LM2: Jämför & värdera produktionssystem utifrån ekonomi, miljö och sociala aspekter.
 • LM3: Kunna reflektera kring hur ingenjörsrollen kan bidra till hållbarhet utifrån individ-, företags-, samhälls-och globalt perspektiv.
 • LM4: Redogöra för syftet med att använda diskret händelsestyrd simulering (DES) samt dess grundläggande begrepp och innebörd.
 • LM5: Redogöra för grunderna i simuleringsbaserad optimering (SO) och algoritmer som används för SO.
 • LM6: Redgöra för de olika stegen i ett simuleringsprojekt. 
 • LM7: Visa tillämpade färdigheter i att bygga DES-modeller från standardiserade byggelement. 
 • LM8: Visa förmåga att kritiskt utvärdera skeenden med hjälp av DES.
 • LM9: Planera, designa och utför experiment och SO för att förbättra ett produktionssystem baserat på en DES-modell.
 • LM10: Visa förmåga att kommunicera och kritiskt bedöma resultaten av experiment och SO av ett produktionssystem baserat på en DES-modell.

Innehåll

Kursen täcker följande områden:
 • Teoretiska grunder inom produktionssystem. 
 • Teoretiska grunder i hållbarhet med avseende relationen mellan ekonomi, miljö och sociala aspekter.
 • Teoretiska grunder i FN’s hållbarhetsmål.
 • Teoretiska grunder i DES
 • Teoretiska grunder i SO
 • Grunderna i systematisk arbetsmetodik för DES-projekt
 • Praktik i att bygga simuleringsmodeller i en DES-mjukvara
 • Praktik i att jämföra och värdera produktionssystem utifrån ekonomi, miljö och sociala aspekter.
 • Praktik i att designa, utföra och analysera experiment och SO av ett produktionssystem baserat på en DES-modell.

Organisation

Kursen baseras delvis på problemorienterat lärande där projektuppgiften är en central del som väver samman simulering och simuleringsbaserad optimering för att uppnå hållbara produktionssystem. Den andra delen består av att ta upp grunderna i hållbarhet, simulering och simuleringsbaserad optimering för att kunna redogöra för och praktiskt utöva och reflektera kring begreppen. Sammanfattningsvis består kursen av följande läraktiviteter:
 • Föreläsningar: Bas för teoretisk förståelse.
 • Genomgångar: Supportar lärandet av modellering i DES, experimentering och SO. 
 • Inlämningsuppgift i hållbarhet.
 • Modelleringsövningar: Träning i att bygga en simuleringsmodell, förberedelse för projektarbetet.
 • Övningar i experimentering och SO. 
 • Dugga.
 • Projektarbete: Övar färdigheter som tagits upp under kursen, exempelvis modellering, experimentering/SO, analys av produktionsflöden, hållbarhet samt kommunikation av resultat.

Litteratur

 • Kurs-PM
 • Presentationsmaterial från föreläsningar
 • Vetenskapliga artiklar
 • Manualer för mjukvaror

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänt på kursen krävs godkänt på modulerna laboration och projekt. Modulen laboration kräver ett godkänt betyg i följande moment:
 • Godkänt på dugga.
 • Godkänt på modelleringsövningar.
 • Godkänt på övningar i experimentering och SO. 
 • Godkänt på inlämningsuppgift i hållbarhet.
Modulen projekt kräver ett godkänt betyg i följande moment:
 • Godkänt på projektarbetet där en rapport tillsammans med filer för simulering och optimering ligger som grund. 

Betygsskala: U/G

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.