Kursplan för Projekt i teknisk design

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject industrial design engineering
 • KurskodIMS035
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp,MTS 4 hp
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16111
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 15 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Syftet med denna kurs är att studenterna ska integrera och fördjupa den kunskap och de färdigheter de hitintills tillgodogjort sig under utbildningen. Genom ett systemiskt angreppssätt ska studenterna lära sig hantera den osäkerhet och komplexitet som ett autentiskt och industrinära designproblem innebär. Syftet är även att studenterna ska ges möjligheten att reflektera över sitt nuvarande och framtida lärande inom ämnet. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Definiera ett designproblem utifrån ett systemperspektiv och bestämma relevanta systemgränser
 • Förstå uppdragsgivarens karaktär och förutsättningar, inklusive inre möjligheter och externa begränsningar, samt hur dessa påverkar ett utvecklingsprojekt 
 • Hantera ett designproblem individuellt och känna sig förtrogen med sin egen förmåga
 • Anpassa designprocessen, inklusive val av ansats, teorigrund och metoder till givna problemet och det valda fokuset
 • Balansera många och motstridiga krav från olika fokusområden såsom tekniska, ergonomiska, kommunikativa, och estetiska krav, på ett sätt som leder till en hållbar och etisk lösning
 • Hantera de kompromisser och konflikterande krav som uppkommer när en grupp samarbetar 
 • Använda situations- och publikanpassade kommunikationsmedel i kommunikation med externa intressenter
 • Reflektera kring sin egen yrkesmässiga utveckling, samt identifiera behov av, och strategier för, framtida lärande 

Innehåll

Kursen fokuserar på att integrera och utöka tidigare kunskap och färdigheter i ett praktiskt utvecklingsprojekt. Detta innebär att studenten har både frihet och ansvar att planera och fokusera projekt och lärande. Studenten förväntas utvinna relevant kunskap från tidigare kurser, identifiera och lägga till saknade bitar, för att tillämpa dessa tillsammans i planering, genomförande och kommunikation av projektet. Som en del av detta kommer kursen att stödja reflektion kring framsteg och lärande, samt vägleda studenten att utveckla sin egen designansats genom individuellt arbete.
Föreläsningarna i kursen kommer att stödja huvudprojektet och täcka områden som systemteori och “research-through-design” för att öppna upp förståelsen för designrymden; företagens förutsättningar, immateriella rättigheter och marknadsföringskommunikation för att stödja effektivt samarbete med kund; samt stöd i att kompromissa och prioritera i hanteringen av komplexa designproblem.

Organisation

Kursen kretsar kring ett utvecklingsprojekt, som oftast drivs i samarbete med en extern intressent. Projektet genomförs i grupp, men med enskilda problemområden där studenten arbetar individuellt. Stöd ges genom hela kursen, både i form av peer-to-peer-grupper och via konsultationer med experter. Dessutom innehåller kursen en föreläsningsserie med innehåll som stöder projektet, samt individuella reflektionsuppgifter.

LitteraturExamination inklusive obligatoriska moment

Kursen är betygsatt: U, 3, 4 och 5. Betyget baseras på tre individuella inlämningsuppgifter och en rapport från grupparbetet. Det är obligatoriskt att närvara på peer-to-peer-grupperna och expertkonsultationerna.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.