Kursplan för Simulering och visualisering av produktionssystem

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSimulation and visualisation of production systems
 • KurskodIMS020
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 65125
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Laboration 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0218 Tentamen 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp
  • 23 Okt 2023 fm L
  • 03 Jan 2024 em L
  • 23 Aug 2024 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  -

  Syfte

  Syftet med kursen är att utveckla teknologernas förståelse för teorier, metoder och ingenjörsverktyg riktade mot att kunna utveckla produktionsprocesser och driva tekniskt komplexa produktionssystem med hänsynstagande till både ekonomisk och social utveckling samt med klimat- och miljömässigt ansvar. Dessutom syftar kursen till att fokusera på den virtuella världens kunskapsfält för en långsiktigt hållbar process- och produktionsutveckling i avsikt att kunna utveckla producerande företags effektivitet, anpassningsförmåga, flexibilitet och omställbarhet.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • ur ett produktionsperspektiv sätta begreppet hållbar utveckling i sitt samhälleliga sammanhang och redovisa dess koppling till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarskännande ingenjörsarbete.
  • redogöra för elementära begrepp och metoder beträffande uppbyggnad och drift av produktionssystem.
  • redovisa och tillämpa metodik för design av ett hållbart produktionssystem i virtuell miljö samt utföra en materialflödesanalys.
  • beskriva och använda principerna för lineberedning med avseende på sekvens och balans.
  • motivera den virtuella världens potential för den moderna produktframtagningsprocessen.
  • behärska den industriella IT-miljöns grundläggande begrepp och problemställningar samt förklara behovet av en IT-strategi för att möjliggöra systematisk återvinning av information genom hela produktutvecklingskedjan.
  • redogöra för databasens roll för en effektivt integrerad produkt- och produktionsutveckling, tekniker för versionshantering, den problembild som tillhör floran av olika filformat samt metoder för dess hantering.
  • beskriva de viktigaste strategierna och principerna för automatisering.
  • motivera behovet av att kunna kontrollera produktprestanda och producerbarhet under produktframtagningsprocessens beredningsfas.
  • motivera behovet av flexibel produktion och förklara vad en industrirobot är samt beskriva och kunna applicera principerna för dess design och styrning.
  • redovisa modell för hur yrkeskunnande utvecklas, olika interaktionssätt för kunskapsöverföring, den motoriska färdighetskunskapens inlärningskurva samt kunna förklara det virtuella lärandets potential och begränsning beträffande operatörsträning.

  Innehåll

  Kursen fokuserar på den virtuella världens teknik och arbetssätt för förståelse och säkring av produktion i termer av öppenhet mot nya möjligheter istället för låta den formuleras av det invant förväntade. I detta perspektiv introduceras:
  • Det allmänna produktionssystemets huvudfaktorer.
  • Faktorer som påverkar produktionssystem.
  • Riktlinjer för organisering av verkstäder.
  • Produktionsfilosofier
  • Produktivitetsbegreppet 
  • Automationsteknikens grunder.
  • Industrirobotteknik
  • Layoutplanering
  • Simulering av produktionsflöden.
  • Linebalansering
  • Kunskapsteori och operatörsträning i en virtuell värld.

  Organisation

  Kursen innehåller föreläsningar, övningar, projekt och laborationer. Kurshemsidan hålls kontinuerligt uppdaterad och utgör en viktig informationskälla.

  Litteratur

  • Holweg, Matthias, et al. Process theory: the principles of operations management. Oxford University Press, 2018.
  • Ett antal artiklar som publiceras på kurshemsidan.
  • Material från föreläsningar

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Godkända övningar, laborationer, projektrapport och skriftlig tentamen. I graderingen av slutbetyget viktas tentamen och projektrapporten enligt följande: Tentamen ger max 50 poäng, projektrapporten ger max 20 poäng. Totalt 70 möjliga poäng. Betygskalan är:

  Underkänd - mindre än 30 poäng
  Betyg 3 - över 30 poäng
  Betyg 4 - över 42,5 poäng
  Betyg 5 - över 55 poäng

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.