Kursplan för Avancerade användarstudier och användarinvolvering

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced user studies and co-creation
 • KurskodIMS015
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16113
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs i brukarstudier, t.ex. MMT015 Produktutveckling: behov och krav, PPU032 Användarstudier: att förstå användaren och dess krav, TDA486 Human-Centred Design, eller motsvarande

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska utveckla fördjupad kunskap i brukarorienterad produktutveckling, testa på nya metoder för brukarinvolvering, samt utveckla sin förmåga att ta sig an brukaraspekterna av öppna designproblemställningar. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förklara de teorier som användarstudiemetodiken bygger på och reflektera över de konsekvenser som val av teoretisk utgångspunkt har på val av metod och troligt resultat
 • Reflektera över de etiska dimensionerna i att ta rollen som användarföreträdare i utvecklingsprocessen och att bjuda in användare till processen
 • Förklara skillnader i vilken typ av resultat man kan nå genom olika typer av användarinvolvering
 • Planera och genomföra användarstudier för att förstå behov och krav på "svårare problem"
 • Tillämpa alternativa metoder för att samla in data (bortom intervjuer och observation) 
 • Tillämpa Medierande objekt av olika slag och sorter, inklusive mer immateriella representationer som design fictions och olika former av "enactments" 
 • Tillämpa Medskapande metoder, co-creation - att skapa tillsammans med användare för att utforska problemet
 • Föra över kunskap från användarstudier till medstudenter, medarbetare och klienter
En förhoppning är att studenten efter avslutad kurs ska ha fått verktyg för att våga ta tag i framtidens luddigare utmaningar och stökigare problem

Innehåll

 • Olika teorier som brukarorienterad produktutveckling stöder sig på, t.ex. verksamhetsteori och olika teorier kring beteende
 • Etiska överväganden i brukarorienterad produktutveckling
 • Hur man kan förstå behov och krav för mer komplicerade produkter, t.ex. 
  • Produkttyper som ännu inte finns
  • Produkt-tjänstesystem
  • Produkter med många konflikterande krav
 • Alternativa metoder för att samla in data (bortom intervjuer och observation) exempelvis contextual inquiry, sensitizing, dagbokstudier, cultural probes, artefact analysis, living labs, experience sampling, "data mining", unobtrusive measures, repertory grids
 • Medierande objekt av olika slag och sorter, inklusive mer immateriella representationer som design fictions och olika former enactments (ex. speed dating, setting the stage, small-scale scenarios) 
 • Medskapande metoder, co-creation - att skapa tillsammans med användare för att utforska problemet
 • Metoder för att förmedla den kunskap man har nått i brukarstudier till medlemmar i utvecklingsteamet, såväl som till kunder och andra intressenter

Organisation

Kursen är organiserad med lektioner och ett antal seminarier (3-4) där olika ämnen diskuteras. Före seminarierna ska studenterna göra små experimentella studier där ämnet som ska diskuteras i seminariet undersöks. Dessutom ska studenterna läsa relevanta artiklar före varje seminarium. Studenten förväntas lämna in en kort rapport där resultatet av experimentet beskrivs och relateras till litteraturen i samband med seminariet.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på aktivt deltagande på seminarierna och godkända inlämningar.
Betygskalan är Godkänd/Ej godkänd

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.