Kursplan för Design för hållbart beteende

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDesign for sustainable behaviour
 • KurskodIMS010
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16112
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i hållbar utveckling, samt kunskaper i design och designmetodik motsvarande en kandidatexamen i design eller produktutveckling

Syfte

Syftet med kursen är att studenter ska utveckla sin kunskap om förhållandet mellan design och mänskligt beteende, förståelse för hur design skapar förutsättningar för beteende och och ett hållbart vardagsliv, samt utveckla färdigheten att designa med intentionen att stötta eller hindra specifika beteenden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Skilja på teorier från olika discipliner kring hur man kan förstå mänskligt beteende, samt använda sådana teorier för att analysera beteende
 • Diskutera länken mellan hur en produkt är designad, dvs. dess funktioner och formgivning, och de förutsättningar som detta skapar för hållbart beteende och livsstilar
 • Diskutera hur stor effekt designbeslut på olika abstraktionsnivåer kan få för människors beteende
 • Välja mellan, och tillämpa, olika metoder och ramverk för att påverka beteende genom design
 • Förutsäga och hantera etiska aspekter av att designa med avseende att förändra beteende
 • Utvärdera effekterna av designlösningar som avser ändra människors beteende utifrån ett systemperspektiv, inklusive acceptans, hållbarhet, och konsekvenser.
 • Tillgodogöra sig pågående forskning, bedöma dess relevans och kvalitet i förhållande till designarbete, och bidra till dess utveckling

Innehåll

Kursen täcker in olika sätt att förstå människors vardagsbeteende och vilka konsekvenser det har utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Framförallt fokuserar kursen på att förstå hur beteende kopplar till de produkter och system vi har omkring oss och som vi använder för att lösa vardagens alla uppgifter. Kursen tar upp teorier om beteende från en rad olika perspektiv, t.ex. socialpsykologiska teorier om attityder, normer, och värderingar, sociologiska teorier om praktik, och verksamhetsteori.

Kursen kommer också att behandla flera ramverk för att designa produkter som kan påverka beteende, till exempel Design for Sustainable Behaviour, Design for Behaviour Change, Practice based design, och Nudging. Eftersom kursen bygger på den senaste forskningen inom området kommer den metodik som tas upp variera baserat på vad som finns tillgängligt vid kurstillfället.

Kursen vill ge studenterna förutsättningar för att kunna verka för människors förutsättningar att bete sig hållbart i det lilla, i alla vardagliga designprojekt, samt känna sig kompetenta att ta sig an större samhällsutmaningar när det är möjligt.

Organisation

Kursens teoretiska innehåll innefattar föreläsningar och övningar uppdelade i tematiska moduler. De teoretiska kunskaperna om beteende samt designmetoderna tillämpas i ett mindre designprojekt kopplat till de globala målen. 

Litteratur

Litteratur görs tillgänglig vid kursstart på kursens hemsida

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs aktivt deltagande på seminarier, godkända delinlämningar, och en godkänd projektrapport.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.