Kursplan för Vektorfält och klassisk fysik

Kursplan fastställd 2021-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnVector fields and classical physics
 • KurskodFFM234
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTFY
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionFYSIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 57124
 • Max antal deltagare130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 23 Okt 2021 fm J
 • 03 Jan 2022 fm J
 • 15 Aug 2022 em J
0217 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MVE035 Flervariabelanalys.
TMA671 Linjär algebra och numerisk analys

Syfte

Kursen avser att dels ge en förtrogenhet med de matematiska metoder som används för att undersöka fysikaliska fenomen i det tredimensionella rummet, dels fördjupa kunskaperna i grundläggande klassisk fysik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs kan studenten utföra konstruktiv analys av problem inom fysik och tekniktillämpningar som berör fysikaliska storheters variation i rummet. Studenten har särskilt tillägnat sig matematiska färdigheter för derivering och integrering av skalära fält och vektorfält, analys och syntes av fält, inklusive singulariteter. Studenten kan redogöra för fältbegreppet i klassisk fysik, och tillämpa detta på enklare problem inom teorierna för klassisk elektrodynamik (Maxwells ekvationer) och termodynamik (diffusions- och värmeledningsekvationerna). Efter genomgången kurs kan studenten gå vidare med mer avancerade studier inom klassisk fysik.

Det  övergripande målet  är att studenten skall ha färdigheten att använda den matematiska verktygslådan inom algebra, flervariabelanalys och differentialekvationer för att modellera fysikaliska problem.

 • Behärska fältbegreppet. Skalära fält, vektorfält, tensorfält. Beräkna och skissera ekvipotentialytor och fältlinjer. Räkna ut och förstå gradient, riktningsderivata, divergens, rotation och Laplaceoperatorn i kartesiska koordinater.

 • Förstå och kunna använda kroklinjiga koordinater med ortogonala basvektorer. Givet relationen mellan de kroklinjiga och kartesiska koordinaterna, kunna räkna ut och tolka skalfaktorer. Kunna beräkna gradient, divergens, rotation och Laplaceoperatorn i givna kroklinjiga koordinater (speciellt sfäriska och cylindriska).

 • Kunna beräkna linje-, yt-, och volymintegraler genom parametrisering och i kroklinjiga koordinater. Tillämpa linjeintegral på mekaniskt arbete. Tillämpa ytintegral på flöde genom yta. Tillämpa volymintegral för att integrera en täthet.

 • Kunna använda Gauss' och Stokes satser i konkreta beräkningar och för teoretiska överlägganden.

 • Förstå och kunna härleda kontinuitetsekvationen utgående från en storhets bevarande.

 • Kunna hantera indexnotation (tensornotation), inklusive Einsteins summationskonvention, för vektorer, matriser och mer allmänna tensorer.  Kroneckers delta och Levi-Civita-tensorn. Kryssprodukt, skalär trippelprodukt och determinant i termer av Levi-Civita-tensorn.

 • Kunna hantera Diracs deltafunktion i en och flera dimensioner. Approximationer genom smala och höga funktioner. Kunna utföra integraler med deltafunktioner i integranden.

 • Förstå och känna igen enkla typer av singulära fält: punktkälla, linjekälla, virveltråd i termer av deltafunktioner. Kunna utföra integraler med singulära fält. Kunna använda Gauss' och Stokes satser i närvaro av singulära källor och virvlar.

 • Kunna och kunna tillämpa kriterierna för existens av skalär potential och vektorpotential till vektorfält. Tolkning och tillämpning av rotationsfrihet i termer av konservativt kraftfält och i termer av elektrostatiskt fält. Tolkning och tillämpning av divergensfrihet i termer av magnetostatiskt fält.

 • Laplaces och Poissons ekvationer. Känna till entydigheten av lösningar för vissa randvillkor: Dirichlets och Neumanns. Kunna lösa genom vettiga ansatser i enkla geometrier med enkla randvärden (separation).

 • Greensfunktioner. Definition av Greensfunktion till Poissons ekvation som lösning till ekvationen med punktkälla. Kunna tillämpa principen för att lösa Poissons ekvation på R2 och R3 med givna källfördelningar.

 • Kunna härleda och förstå värmeledningsekvationen och dess relation till Poissons ekvation. Kunna tillämpa Greens funktionsmetod (man behöver inte kunna Greensfunktionen utantill) för begynnelsevärdesproblem vid värmeledning. Kunna lösa stationära värmeledningsproblem med och utan värmekällor.

 • Visa kännedom om Maxwells ekvationer i vakuum, med källor och strömmar. Kontinuitetsekvationen för elektrisk laddning och ström, och dess relation till Maxwells ekvationer. Tillämpningar på elektrostatiska och magnetostatiska problem: potentialer och vektorpotentialer från laddnings- och strömfördelningar.

Innehåll

Fältbegreppet i klassisk fysik, skalära fält och vektorfält. Derivering och integrering av fält. Formulering av fältekvationer. Källor och virvlar, superposition, analys och syntes av fält. Potentialer och vektorpotentialer. Lösningar av fältekvationer i enkla fall. Introduktion till randvärdesproblem för fält. Fysikaliska tillämpningar inom teorierna för klassisk elektrodynamik och termodynamik.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och övningsräkningar/räknestugor. I kursen ingår ett obligatoriskt projekt som inkluderar datorbaserade metoder.

Litteratur

 • "En första kurs i matematisk fysik", Martin Cederwall (nedladdningsbart kompendium)

 • "Mathematical methods for physicists" (7th ed), av Arfken, Weber och Harris, 2013 [Huvudsakligen delar från kapitel 1-10]

 • Övrigt material annonseras på kurshemsidan.
 • Examination inklusive obligatoriska moment

 • Obligatoriskt projekt bestående av datoruppgifter.

 • Kursen avslutas med en skriftlig tentamen främst inriktad på problemlösningsförmåga.
 • Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.