Kursplan för Hållbar utveckling och etik inom datateknik

Kursplan fastställd 2023-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSustainable development and ethics for computer science
 • KurskodENM156
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 49115
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande kunskaper i programmering och genomförd projektkurs inom Datateknikprogrammet.

  Syfte

  Kursen syftar till att inspirera och stimulera blivande dataingenjörer till att bidra till en hållbar samhällsutveckling i sin framtida yrkesroll. För att göra det krävs en grundläggande förståelse för vad begreppen "hållbar utveckling" och ¿etik¿ betyder, miljömässiga och sociala utmaningar kopplade till datateknik, samt insikter i de etiska aspekterna av dessa utmaningar. Målsättningen med kursen är således att ge studenten den kunskap och de verktyg som krävs för att tackla komplexa hållbarhetsproblem i sin framtida yrkesutövning samt tillämpa dessa kunskaper genom att reflektera över hållbarhet och etik i genomförandet av ett datatekniskt projekt.  

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Kunskap och förståelse

   • Redogöra för fundamentala begrepp och frågeställningar inom hållbar utveckling och etiska ramverk samt hur de kan relatera till data- och informationsteknik

   • Beskriva samspelet mellan aktuella samhällsfrågor och teknikens utveckling, speciellt med inriktning emot data- och informationsteknik

  • Färdighet och förmåga

   • Inhämta och bearbeta samhällsinformation nödvändig för att utveckla ett data- eller IT-system

   • Analysera ett data- eller IT-system och dess samverkan med sin omgivning både ur ett hållbarhets- och ett etiskt perspektiv

   • Redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den information och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika intressenter

  • Värderingsförmåga och förhållningssätt

   • Kritiskt förhålla sig till inhämtad information

   • Reflektera över sina val i utvecklandet av ett data- eller IT-system, både när det gäller produkten och hur den blev till

   • Reflektera över etiska och hållbarhetsaspekter av tillämpningar av data- och IT-system

  Innehåll

  Kursen har ett praktiskt förhållningssätt till etik och hållbar utveckling. Det innebär att studenterna i projektform utvecklar ett eget data- eller IT-system under kursens gång. Det utvecklade systemet och de val de gjort under utvecklingens gång utgör erfarenheter som de sedan tillämpar teoretiska begrepp och frågeställningar på som presenteras tidigare i kursen. På så sätt görs aktuella samhällsfrågor konkreta och relaterbara till studenternas egna arbete och framtida profession som ingenjörer.

  Organisation

  Föreläsningar, seminarier och workshops. Introduktions workshopen och sista presentationen är obligatoriska

  Litteratur

  Hållbar utveckling - nyanser och tolkningar ISBN 9789144161150

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Grupprapport och individuell essä. Betyg: godkänt eller icke-godkänt

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.