Kursplan för Introduktion till programmering i Python

Kursplan fastställd 2021-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to programming in Python
 • KurskodEEN110
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareFRIST
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Teknisk fysik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 99132
 • Max antal deltagare100
 • Min. antal deltagare1
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0220 Tentamen 3 hp
  Betygsskala: TH
  3 hp

    Examinator

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå

    Särskild behörighet

    Matematik 4

    Syfte

    Dataprogrammering är en grundläggande färdighet som ¿r av nytta i s¿v¿l framtida studier som arbetsliv. Kursen ger de grundl¿ggande f¿rdigheterna s¿ att deltagarna b¿de kan utf¿ra programmeringsuppgifter som ¿r typiska f¿r vetenskapliga och tekniska uppgifter och f¿rst¿ de grundl¿ggande principerna f¿r datorer och programmering.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    Kunskap och förståelse
    • Uttrycka matematiska formler som uttryck och algoritmer i ett programspråk
    • Välj lämpliga datatyper och datastrukturer för olika typer av data
    • Strukturera stora program i hanterbara och återanvändbara enheter med hjälp av begrepp som moduler, klasser och funktioner
    • Söka och hitta relevanta programbibliotek och använda dem på lämpligt sätt
    • Förklara förhållandet mellan hårdvara, operativsystem och användarprogram
    • Använda programmering för grundläggande dataanalys av stora filer
    Kompetens och färdigheter
    • Skriva program som manipulerar numerisk och textuell data för att utföra vanliga programmeringsuppgifter
    • Bygga interaktiva program med både textbaserade och grafiska användargränssnitt
    • Skriva program som läser, ändrar och skapar filer i filsystemet
    • Använda standardbibliotek och följa god praxis i programmering
    • Testa program med metoder såsom enhets-, regressions- och egenskapsbaserad testning
    • Använda programmeringsverktyg såsom textredigerare och versionshanteringssystem
    Bedömning och tillvägagångssätt
    • Utvärdera svårigheter och resurser som krävs för typiska programmeringsuppgifter
    • Analysera kod skriven av andra och hitta fel och möjligheter till förbättring

    Innehåll

    Kursen är en första introduktion till programmering med hjälp av ett allmänt programmeringsspråk. Den ger studenten omfattande kunskaper i språket, vilket gör det möjligt för eleven att skriva kod för en mängd olika uppgifter och att läsa och återanvända kod skriven av andra programmerare. Parallellt med att lära sig språket kommer studenten att introduceras till grundläggande begrepp inom datorer och programmering. Dessa begrepp inkluderar:
    • Datatyper och deras binära representationer i datorns minne
    • Förhållandet mellan källkod, kompilator och maskin
    • Den syntaktiska strukturen för uttryck, uttalanden, funktioner, klasser, moduler osv.
    • Grunderna i algoritmdesign såsom iteration, rekursion, nedbrytning till funktioner och top-down vs. bottom-up.
    • Grunderna i programvarudesign såsom funktioner, klasser och moduler.

    Organisation

    Kursen består av föreläsningar och övningar. Det finns också ett antal programmeringsuppgifter för att träna studenternas praktiska färdigheter.

    Litteratur

    Information om litteratur ges på kursens hemsida innan kursstart.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Båda kursmomenten innefattar obligatoriska programmeringsuppgifter. Helkursbetyg sätts utifrån en skriftlig tentamen, förutsatt att alla obligatoriska uppgifter är godkända.

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.