Kursplan för Introduktion till mekatronik

Kursplan fastställd 2022-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to mechatronics
 • KurskodEEN030
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTIMEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1 hp
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 67128
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Projekt, del A 3 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0218 Projekt1, del B 3 hp
Betygsskala: UG
2 hp1 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0318 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
1 Kursmodulen ges av institutionen INDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till ämnesområdet mekatronik och mekatronikingenjörens möjliga yrkesroller. Kursen skall även ge träning i grupparbete, informationssökning och skriftlig och muntlig kommunikation samt introducera centrala etiska begrepp.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • samarbeta i grupp för att designa och bygga ett mekatroniskt system.
 • programmera enkla funktioner i ett mekatroniskt system.
 • skapa sammansatta 3-dimensionella modeller och 2-dimensionella detaljritningar i ett modernt CAD-system.
 • tolka en maskinritning beträffande vyer, snitt och måttsättning.
 • analysera och diskutera etiska frågeställningar på en grundläggande nivå, inklusive aspekter om jämställdhet, likabehandling och mångfald.
 • sätta begreppet hållbar utveckling i ett samhälleligt sammanhang och redovisa dess koppling till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarskännande ingenjörsarbete.
 • reflektera över digitaliseringens och automatiseringens möjligheter och risker.
 • tillämpa olika studietekniker.
 • reflektera över bemötande, kommunikation och interaktion i grupparbete utifrån ett inkluderande perspektiv.
 • reflektera över den egna insatsen i gruppens arbete och konfliktsituationer i grupper med olika sammansättning.
 • effektivt söka efter och använda kvalitativ information i böcker och tidskrifter samt ange källor på ett korrekt sätt.
 • skriva en väldisponerad uppsats där kritisk granskning ingår.
 • sakligt och konstruktivt ge feedback på annans uppsats samt på annans ritning.

Innehåll

Grundläggande programmering, sensorer, elektronikkomponenter, ritteknik, CAD, etiskt dilemma med mekatronikkoppling, litteratursökning, teknisk kommunikation, grupparbete, gruppdynamik, studieteknik, FN:s globala mål för hållbar utveckling och deras koppling till mekatronik.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, gästföreläsningar, övningar, projektarbete, workshops samt inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro vid övningar, gästföreläsningar, workshops samt gruppens bokade projekttillfällen.

Litteratur

Ritteknik - faktabok; Lilja, Olsson, Wickström
Föreläsningsanteckningar, övningar och övrig litteratur finns på kurshemsidan. 

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt i kursen krävs:

Godkända inlämningsuppgifter
Godkända projektarbeten
Godkända övningsuppgifter
Godkänd dugga
Aktiv närvaro vid obligatoriska tillfällen

Betygsskala: U/G för varje moment och för hela kursen

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.