Kursplan för Programvaruspråksteknik för domänspecifika språk

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSoftware language engineering for domain-specific languages
 • KurskodDAT240
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 24112
 • Max antal deltagare50
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0110 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
 • 16 Mar 2022 fm L
 • 09 Jun 2022 em L
 • 15 Aug 2022 em L
0210 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  För behörighet till kursen krävs minst 1) en kandidatexamen i Software Engineering, Programvaruteknik, datavetenskap eller motsvarande och 2) en godkänd kurs i objektorienterad programmering, t.ex. DAT042, DAT050, DAT055, DAT170, TDA545, TDA550 eller motsvarande.
   

  Syfte

  Standardiserade visuella modelleringsspråk, såsom UML, tagna direkt ur lådan passar sällan en organisations behov. Att utöka modelleringsspråk med nödvändiga konstruktioner och funktioner, eller skapa kompletterande språk, kräver specialistkunskaper utöver kunskap i modellering av programvara. Syftet med kursen är att studenten ska bekanta sig med moderna tekniker och notationer för att skapa, anpassa och omvandla modelleringsspråk.


  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse

  • förklara följande begrepp: modeller, meta, begränsningar, transformation, semantik, abstrakt och konkret syntax;
  • förklara arkitekturen av samtida modelleringsramverk
  • förklara hur domänspecifika modelleringsspråk kan realiseras inom en samtida modellering ram
  • förklara nuvarande trender i forskning om domänspecifika språk och modellering

  Färdigheter och förmågor

  • konstruera domänspecifika språk, t.ex., specificera metamodels och deras syntax och semantik
  • definiera syntaktiska begränsningar genom att använda ett språk specifikt för
   begränsningar.
  • realisera metamodeller inom ett modelleringsramverk
  • konstruera modell-editering inom ett modelleringsramverk,
  • skapa modelleringsvalidering inom ett modelleringsramverk.
  • specificera modell transformationer och realisera dem inom ett modelleringsramverk
  • tillämpa domänspecifik modellering i ett autentiskt fall

  Värderingsförmåga och förhållningssätt.

  • känna till ny teknik för modelldrivet arbete genom relevanta informationskällor
  • välja lämpliga modelleringsteknik för ett modelleringsverktyg problem till hands
  • föreslåg effektiva strategier och teknologier för att realisera delarna av DSL baserat på ett konkret problem

  Innehåll

  Kursen består av föreläsningar och ett projekt. Föreläsningarna introducerar varje tema; projektet utforskar teman genom utveckling av ett modelleringsverktyg. Verktyget syftar till att hantera en autentisk situation, och realiseras genom ett samtida modelleringramverk. Projektet består av veckovis iterationer, under vilken modelleringsverktyget stegvis utvecklas. Projektarbetet utförs i grupper, med stöd av en grupphandledare.

  Studenten blir förtrogen med modern teknik och notation för att skapa, anpassa och omvandla modelleringsspråk.

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar och ett projekt. Föreläsningarna introducerar varje tema; projektet utforskar teman genom utveckling av ett modelleringsverktyg. Verktyget syftar till att hantera en autentisk situation, och realiseras genom ett samtida modelleringramverk. Projektet består av veckovis iterationer, under vilken modelleringsverktyget stegvis utvecklas. Projektarbetet utförs i grupper, med stöd av en grupphandledare.

  Litteratur

  Brambilla, Marco, Jordi Cabot, and Manuel Wimmer. "Model-driven software engineering in practice." Synthesis Lectures on Software Engineering 1.1 (2012): 1-182.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen består av två delar: en skriftlig tentamen (4,5 hp) och ett projekt (3 hp). Den skriftliga tentamen är individuell. Projekt-examinationen baseras på resultatet av gruppens arbete.

  För skriftlig tentamen används betygsskalan underkänt, 3, 4, 5.

  För projektet används betygsskalan godänd och ej godkänd. Projektet betygssätts individuellt, där hänsyn tagits till gruppens resultat samt studentens individuella bidrag till gruppens arbete.

  För godkänd (3) på hela kursen, krävs att både skriftlig examen och projektet har erhållit betyget godkänd. För 4 eller 5 krävs att projektet har erhållit betyget godkänd, och skriftlig tentamen har erhållit betyget 4 respektive 5.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.